วันที่ 8 เมษายน 2559 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการสัมมนาสังคมศึกษา “คำถามของนักเรียนไทย ทำอย่างไรให้กลับมา” โดยมี รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข ที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางทฤษฎี ในรายวิชาสัมมนาทางสังคมศึกษามาปฏิบัติจริงและเกิดทักษะในการจัดสัมมนาในสถานศึกษา ตลอดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เชี่ยวชาญวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 150 คน ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยมีรูปแบบเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ โดยมีวิทยากรมาบรรยาย ในภาคเช้าและภาคบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มระดมความคิด เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการตั้งคำถามและนำเสนอผลของการระดมความคิด ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การสัมมนา คำถามของนักเรียนไทย ทำอย่างไรให้กลับมา
 
Download
การสัมมนา คำถามของนักเรียนไทย ทำอย่างไรให้กลับมา
 
Download
การสัมมนา คำถามของนักเรียนไทย ทำอย่างไรให้กลับมา
 
Download
การสัมมนา คำถามของนักเรียนไทย ทำอย่างไรให้กลับมา
 
Download
การสัมมนา คำถามของนักเรียนไทย ทำอย่างไรให้กลับมา
 
Download
การสัมมนา คำถามของนักเรียนไทย ทำอย่างไรให้กลับมา
 
Download
การสัมมนา คำถามของนักเรียนไทย ทำอย่างไรให้กลับมา
 
Download
การสัมมนา คำถามของนักเรียนไทย ทำอย่างไรให้กลับมา
 
Download
การสัมมนา คำถามของนักเรียนไทย ทำอย่างไรให้กลับมา
 
Download
การสัมมนา คำถามของนักเรียนไทย ทำอย่างไรให้กลับมา
 
Download
การสัมมนา คำถามของนักเรียนไทย ทำอย่างไรให้กลับมา
 
Download
การสัมมนา คำถามของนักเรียนไทย ทำอย่างไรให้กลับมา
 
Download
การสัมมนา คำถามของนักเรียนไทย ทำอย่างไรให้กลับมา
 
Download
การสัมมนา คำถามของนักเรียนไทย ทำอย่างไรให้กลับมา
 
Download
การสัมมนา คำถามของนักเรียนไทย ทำอย่างไรให้กลับมา
 
Download
การสัมมนา คำถามของนักเรียนไทย ทำอย่างไรให้กลับมา
 
Download
การสัมมนา คำถามของนักเรียนไทย ทำอย่างไรให้กลับมา
 
Download
การสัมมนา คำถามของนักเรียนไทย ทำอย่างไรให้กลับมา
 
Download
การสัมมนา คำถามของนักเรียนไทย ทำอย่างไรให้กลับมา
 
Download
การสัมมนา คำถามของนักเรียนไทย ทำอย่างไรให้กลับมา
 
Download
การสัมมนา คำถามของนักเรียนไทย ทำอย่างไรให้กลับมา
 
Download
การสัมมนา คำถามของนักเรียนไทย ทำอย่างไรให้กลับมา
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery