RSS

                     สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

             วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) ในระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเพชรเพทาย (คุรุร่มสัก 1) คณะครุศาสตร์ ชั้น 3 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดในพิธี และผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ฯ

     โดยมีวัตถุประสงค์
            1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
            2. เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

         และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ผศ.ดร.ประจักษ์ รอดอาวุธ (วิทยากรหลัก) รศ.ดร.สุภาค ดุลสัมพันธ์  ผศ.มุกดา ลิบลับ รศ.ดร.โองการ  วณิชาชีวะ  ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ ผศ.ปรัชญา ชอุ่มผล รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง (วิทยากรกลุ่ม) ตลอดจนผู้ช่วยวิทยากรกลุ่มที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการการเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน  58 คน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเครือข่ายจำนวน  50 คน รวมทั้งสิ้น 108 คน

                                                                 ภาพและข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_1423
 
Download
img_1422
 
Download
img_1421
 
Download
img_1420
 
Download
img_1414
 
Download
img_1413
 
Download
img_1411
 
Download
img_1410
 
Download
img_1409
 
Download
img_1405
 
Download
img_1399
 
Download
img_1398
 
Download
img_1397
 
Download
img_1396
 
Download
img_1393
 
Download
img_1391
 
Download
img_1390
 
Download
img_1387
 
Download
img_1386
 
Download
img_1385
 
Download
img_1383
 
Download
img_1382
 
Download
img_1380
 
Download
img_1379
 
Download
img_1378
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery