RSS
 ทำดีด้วยหัวใจชาวราชภัฏร่วมต่อต้านภัยบุหรี่ไฟฟ้าในรั้งมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สืบสานบทเพลงเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ทำดีด้วยหัวใจชาวราชภัฏร่วมต่อต้านภัยบุหรี่ไฟฟ้าในรั้งมหาวิทยาลัย ร่วม...
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567
อธิการบดี ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2567
อธิการบดี ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏ...
ประชุมการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ประชุมการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิ...
การประชุมการพิจารณาจัดทำเกณฑ์นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี สิ่งประดิษฐ์ ด้านสิ่งแวดล้อม??
การประชุมการพิจารณาจัดทำเกณฑ์นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี สิ่งประดิษฐ์ ด้า...
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง Miraclean HPV DNA
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง Miraclean HPV DNA
การประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP)
การประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational P...
ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และตำแหน่งหัวหน้างาน สำหรับสายสนับสนุน
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และตำแหน่งหัวหน้า...
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
ประชุมการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 115 เควี
ประชุมการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 115 เควี
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร รับรางวัลรับรางวัล  Thailand Energy Award 2023
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร รับรางวัลรับรางวัล Thailand Energy Award 2023
ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566
ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566
การประชุมติดตามรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การประชุมติดตามรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพั...
ทบทวนแผนกลยุทธ์ 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 2 ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 กิจกรรมที...
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและผู้นำนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและผู้นำนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยราช...
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มรภ.กำแพงเพชร จัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์กับวิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศจีน
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มรภ.กำแพงเพชร จัดการประชุมผ่านระบบออน...
มรภ.กำแพงเพชร ประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน ITA ประจำปี 2566
มรภ.กำแพงเพชร ประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน ITA ประจำปี 2566
ซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2566
ซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2566
โครงการ KPRU ต่อต้านคอร์รัปชันและต้านภัยยาเสพติด
โครงการ KPRU ต่อต้านคอร์รัปชันและต้านภัยยาเสพติด
การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณะพยาบาลศาสตร์
การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณะพย...
แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม...
ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ
ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2565
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ในรูปแบบผ่านสื่ออิเ...
ปลูกจิตสำนึกการประหยัดพลังงานในองค์กร (Energy Awareness)” ประจำปีงบประมาณ 2565
ปลูกจิตสำนึกการประหยัดพลังงานในองค์กร (Energy Awareness)” ประจำปีงบประ...
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565
มรภ.กำแพงเพชร ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (เข็มกระตุ้น)
มรภ.กำแพงเพชร ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (เข็มกระตุ้น)
กระทรวง อว. จัดประชุมสรุปผลงาน "อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด-19"
กระทรวง อว. จัดประชุมสรุปผลงาน "อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด-19"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมสำหรับอาจารย์ KPRU
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมสำหรับอาจารย์ KPRU
โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lif...
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ IDRU 2022
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ IDRU 2022
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ ปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 2
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ ปี 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชกา...
ปรับความคิดและมาตรฐานทางจริยธรรมนำสู่การพัฒนา
ปรับความคิดและมาตรฐานทางจริยธรรมนำสู่การพัฒนา
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ายลูกเสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ายลูกเสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพ...
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2565
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2565
โครงการบริจาคโลหิต “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อด้วยใจ”
โครงการบริจาคโลหิต “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อด้วยใจ”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม" หลักสูตรที่ 1 การปลูกพืชโรงเรือนอัจฉริยะ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตร ด้วยเทคโนโลยีแล...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมด้วยถุงยังชีพจากเงินพระราชทาน ให้กับโรงพยาบาลกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมด้วยถุงยังชีพจาก...
การประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
การประชุมเรื่องการปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ประชุมสัมมนาเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนากรอบแนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เน้นผลที่เกิดกับประชาชน
ประชุมสัมมนาเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ...
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 5(161)/2564
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 5(161)/2564
การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ...
มรภ.กำแพงเพชร MOU สอวช. 2564
มรภ.กำแพงเพชร MOU สอวช. 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศึกษาดูงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ U2T
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศึกษาดูงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ U2T
มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน 2564
มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงาน 2564
เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 2/2564
เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 2/2564
การนำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ กำแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส
การนำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ กำแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส
big cleaning day 2021
big cleaning day 2021
มรภ.กำแพงเพชร ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
มรภ.กำแพงเพชร ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึก...
การประชุมนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประชุมนำเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นเลิศสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team
กิจกรรมพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นเลิศสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่...
การประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพขององค์กร และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเพื่อกำหนดกลุ่มสถาบัน และจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
การประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพขององค์กร และตัวชี้ว...
MOU บมจ.ธนาคารกรุงไทย
MOU บมจ.ธนาคารกรุงไทย
การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ กิจกรรมที่ 2 ประจำปี 2564
การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ กิจกรรมที่ 2 ประจำปี 2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564...
กิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนบ้านวังยาง
กิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนบ้านวังยาง
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
กิจกรรม ปันสุข ปันเวลา รวมพลังจิตอาสา KPRU ประจำปี 2564
กิจกรรม ปันสุข ปันเวลา รวมพลังจิตอาสา KPRU ประจำปี 2564
การประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
การประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
การประชุมพี่เลี้ยง โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564
การประชุมพี่เลี้ยง โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่3 ประจำปี 2564
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่3 ประจำปี 256...
การประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
การประชุมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2564
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2564
การวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก  สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2564
การวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก สำหรับบุคลากรสายสน...
กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารมหาวิทยาลัย และบรรยายพิเศษ เรื่อง สร้างจิตสำนึกการบริการบนพื้นพื้นฐานความพอเพียง
กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารมหาวิทยาลัย และบรรยายพิเศษ เรื่อง...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ITA-Online
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ITA-Online
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจา...
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
พิธีมอบช่อดอกไม้ เกียรติบัตร และกล่าวแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์คนใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ และนักวิชาการระดับชำนาญการ การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 12/2563
พิธีมอบช่อดอกไม้ เกียรติบัตร และกล่าวแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์คน...
สำนักงบประมาณ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สำนักงบประมาณ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา Solar Rooftop ในรูปแบบ ESCO Model
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา Solar Rooftop ในรูปแบ...
กิจกรรมอมรมการดำเนินงานตรวจคนเข้าเมืองและจัดหางาน
กิจกรรมอมรมการดำเนินงานตรวจคนเข้าเมืองและจัดหางาน
ประชุมคณะกรรมการทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคล  2564
ประชุมคณะกรรมการทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิ...
บันทึกความร่วมมือ ในการพัฒนานวัตกรรม 11 อำเภอ
บันทึกความร่วมมือ ในการพัฒนานวัตกรรม 11 อำเภอ
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง ประจำปี ๒๕๖๓
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง ประจำปี ๒๕๖๓
มรภ.กำแพงพชรรับโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบในภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มรภ.กำแพงพชรรับโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่ผ่านการประกันคุณภาพงานตร...
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ  เข้ารับการตรวจสำนักงานสีเขียว 2563
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ เข้ารับการตรวจสำนักงานสี...
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลัย
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลั...
พนักงานยุคใหม่ ใส่ใจบริการ สร้างสรรค์ผลงาน บริการที่เป็นเลิศ
พนักงานยุคใหม่ ใส่ใจบริการ สร้างสรรค์ผลงาน บริการที่เป็นเลิศ
มอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รศ. และ ผศ. คนใหม่
มอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รศ. และ ผศ. คนให...
ก้าวใหม่ของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรหลังยุคโควิด
ก้าวใหม่ของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรหลังยุคโควิด
KPRU Save Energy Green University"
KPRU Save Energy Green University"
โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2563
โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2563
บริษัท ซี พี ออล์ จำกัด (มหาชน) มอบเจลแอลกอฮอล์ 600 ขวด
บริษัท ซี พี ออล์ จำกัด (มหาชน) มอบเจลแอลกอฮอล์ 600 ขวด
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เต...
ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563
ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563
สภาคณาจารย์และข้าราชการฯ มรภ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของ มรภ.กำแพงเพชร
สภาคณาจารย์และข้าราชการฯ มรภ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคล...
มรภ.กำแพงเพชร จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2563
มรภ.กำแพงเพชร จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหา...
การอบรมเรื่อง การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม และการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563
การอบรมเรื่อง การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม และการตรวจประเมินการจั...
การสัมมนา เรื่อง ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การขับเคลื่อนประเทศ
การสัมมนา เรื่อง ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การขับเคลื่อนประเทศ
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง การปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีงบประมาณ 2563
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง การปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสต...
โครงการอบรมการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
โครงการอบรมการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้...
ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติปละแผนปฏิรูปประเทศสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่
ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติปละแผนปฏิรูปประเทศสู่...
การวัดและประเมินผลการศึกษา (การตัดเกรดอิงเกณณ์และอิงกลุ่ม)
การวัดและประเมินผลการศึกษา (การตัดเกรดอิงเกณณ์และอิงกลุ่ม)
การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2563
การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office...
การดำเนินการการเลือกกรรมการสภามาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากคณาจารย์ประจำ 2562
การดำเนินการการเลือกกรรมการสภามาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากคณาจารย์ป...
มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ มรภ.กพ. 2562
มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ มรภ.กพ. 2562
การประชุมสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562
การประชุมสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยร...
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) สายสนับสนุน ประจำป...
กิจกรรมสร้างความตระหนักการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2562
กิจกรรมสร้างความตระหนักการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์สำนักงานสีเข...
มรภ.กำแพงเพชร รับประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ประจำปี 2562
มรภ.กำแพงเพชร รับประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ประจ...
 ผู้บริหาร มรภ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญใหญ่ประจำปี 2562 บริษัทสิงห์โตทองไรซ์ จำกัด
ผู้บริหาร มรภ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญใหญ่ประจำปี 2562 บริษัทสิงห์โตทอ...
โครงการอบรม การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการอบรม การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ
การอบรมสัมมนา เรื่อง เงินกองทุนพนักงานของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา(ตึก SAC)
การอบรมสัมมนา เรื่อง เงินกองทุนพนักงานของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสุพรร...
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เพื่อการเผยแพร่ TQR
การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการ...
การนำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี Innovation & Good Practice 2019
การนำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี Innovation & Good Practice 2019
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
แนวโน้มการประกันคุณภาพการศึกษาในอนาคต
แนวโน้มการประกันคุณภาพการศึกษาในอนาคต
ยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
ยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจ...
มรภ.กาญจนบุรีศึกษาดูงาน ITA มรภ.กพ.
มรภ.กาญจนบุรีศึกษาดูงาน ITA มรภ.กพ.
 
 
Powered by Phoca Gallery