RSS
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2564
กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2564
การวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก  สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2564
การวิเคราะห์สมรรถนะและการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก สำหรับบุคลากรสายสน...
กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารมหาวิทยาลัย และบรรยายพิเศษ เรื่อง สร้างจิตสำนึกการบริการบนพื้นพื้นฐานความพอเพียง
กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารมหาวิทยาลัย และบรรยายพิเศษ เรื่อง...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ITA-Online
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ITA-Online
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจา...
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
พิธีมอบช่อดอกไม้ เกียรติบัตร และกล่าวแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์คนใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ และนักวิชาการระดับชำนาญการ การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 12/2563
พิธีมอบช่อดอกไม้ เกียรติบัตร และกล่าวแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์คน...
สำนักงบประมาณ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สำนักงบประมาณ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา Solar Rooftop ในรูปแบบ ESCO Model
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา Solar Rooftop ในรูปแบ...
กิจกรรมอมรมการดำเนินงานตรวจคนเข้าเมืองและจัดหางาน
กิจกรรมอมรมการดำเนินงานตรวจคนเข้าเมืองและจัดหางาน
ประชุมคณะกรรมการทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคล  2564
ประชุมคณะกรรมการทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิ...
บันทึกความร่วมมือ ในการพัฒนานวัตกรรม 11 อำเภอ
บันทึกความร่วมมือ ในการพัฒนานวัตกรรม 11 อำเภอ
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง ประจำปี ๒๕๖๓
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง ประจำปี ๒๕๖๓
มรภ.กำแพงพชรรับโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบในภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มรภ.กำแพงพชรรับโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่ผ่านการประกันคุณภาพงานตร...
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ  เข้ารับการตรวจสำนักงานสีเขียว 2563
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ เข้ารับการตรวจสำนักงานสี...
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลัย
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลั...
พนักงานยุคใหม่ ใส่ใจบริการ สร้างสรรค์ผลงาน บริการที่เป็นเลิศ
พนักงานยุคใหม่ ใส่ใจบริการ สร้างสรรค์ผลงาน บริการที่เป็นเลิศ
มอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รศ. และ ผศ. คนใหม่
มอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รศ. และ ผศ. คนให...
ก้าวใหม่ของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรหลังยุคโควิด
ก้าวใหม่ของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรหลังยุคโควิด
KPRU Save Energy Green University"
KPRU Save Energy Green University"
โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2563
โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2563
บริษัท ซี พี ออล์ จำกัด (มหาชน) มอบเจลแอลกอฮอล์ 600 ขวด
บริษัท ซี พี ออล์ จำกัด (มหาชน) มอบเจลแอลกอฮอล์ 600 ขวด
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เต...
ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563
ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563
สภาคณาจารย์และข้าราชการฯ มรภ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของ มรภ.กำแพงเพชร
สภาคณาจารย์และข้าราชการฯ มรภ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคล...
มรภ.กำแพงเพชร จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2563
มรภ.กำแพงเพชร จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหา...
การอบรมเรื่อง การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม และการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563
การอบรมเรื่อง การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม และการตรวจประเมินการจั...
การสัมมนา เรื่อง ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การขับเคลื่อนประเทศ
การสัมมนา เรื่อง ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การขับเคลื่อนประเทศ
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง การปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีงบประมาณ 2563
การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง การปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสต...
โครงการอบรมการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
โครงการอบรมการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้...
ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติปละแผนปฏิรูปประเทศสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่
ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติปละแผนปฏิรูปประเทศสู่...
การวัดและประเมินผลการศึกษา (การตัดเกรดอิงเกณณ์และอิงกลุ่ม)
การวัดและประเมินผลการศึกษา (การตัดเกรดอิงเกณณ์และอิงกลุ่ม)
การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2563
การอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office...
การดำเนินการการเลือกกรรมการสภามาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากคณาจารย์ประจำ 2562
การดำเนินการการเลือกกรรมการสภามาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากคณาจารย์ป...
มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ มรภ.กพ. 2562
มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ มรภ.กพ. 2562
การประชุมสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562
การประชุมสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยร...
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) สายสนับสนุน ประจำป...
กิจกรรมสร้างความตระหนักการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2562
กิจกรรมสร้างความตระหนักการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์สำนักงานสีเข...
มรภ.กำแพงเพชร รับประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ประจำปี 2562
มรภ.กำแพงเพชร รับประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ประจ...
 ผู้บริหาร มรภ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญใหญ่ประจำปี 2562 บริษัทสิงห์โตทองไรซ์ จำกัด
ผู้บริหาร มรภ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญใหญ่ประจำปี 2562 บริษัทสิงห์โตทอ...
โครงการอบรม การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการอบรม การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ
การอบรมสัมมนา เรื่อง เงินกองทุนพนักงานของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา(ตึก SAC)
การอบรมสัมมนา เรื่อง เงินกองทุนพนักงานของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสุพรร...
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เพื่อการเผยแพร่ TQR
การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการ...
การนำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี Innovation & Good Practice 2019
การนำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี Innovation & Good Practice 2019
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
แนวโน้มการประกันคุณภาพการศึกษาในอนาคต
แนวโน้มการประกันคุณภาพการศึกษาในอนาคต
ยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
ยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจ...
มรภ.กาญจนบุรีศึกษาดูงาน ITA มรภ.กพ.
มรภ.กาญจนบุรีศึกษาดูงาน ITA มรภ.กพ.
 
 
Powered by Phoca Gallery