RSS

การประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP)


          วันที่ 15 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) พ.ศ. 2567 - 2570 ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงานคณะ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
---
          การประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำโครงร่างองค์กรฯ จัดโดยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ ความครบถ้วน ความถูกต้องของการจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และเพื่อให้บุคลากรได้ความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำแนวปฏิบัติไปปรับปรุง OP ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดได้ ทั้งนี้ได้จัดการประชุมทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite
---
          นางสาวสุนันท์ แหวนประดับ หัวหน้างานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีแนวคิดที่จะขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานให้ทั่วทั้งองค์กร โดยให้ความสำคัญต่อผู้นำองค์กรทุกระดับเป็นอันแรกที่ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการจัดนำแนวางการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร พร้อมทั้งจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile: OP)
---
          โครงการองค์กร (Organizational Profile: OP) หมายถึง ภาพรวมของลักษณะองค์กร เพื่อแสดงถึงสิ่งสำคญที่มีผลต่อวิธีการดำเนินงาน และความท้าทายสำคัญที่องค์กรเผชิญอยู่ โดยวิธีการที่องค์กรต้องปฏิบัติ ซึ่งแสดงถึงบริบทเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ที่สำคัญในการทำงาน ความท้าทายและความได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์
---


? www.kpru.ac.th
☎️ 055 706 555

Back
img_9806_resize 2
 
Download
img_9805_resize 2
 
Download
img_9800_resize 2
 
Download
img_9799_resize 2
 
Download
img_9797_resize 2
 
Download
img_9795_resize 2
 
Download
img_9794_resize 2
 
Download
img_9792_resize 2
 
Download
img_9789_resize 2
 
Download
img_9787_resize 2
 
Download
img_9786_resize 2
 
Download
img_9785_resize 2
 
Download
img_9784_resize 2
 
Download
img_9783_resize 2
 
Download
img_9781_resize 2
 
Download
img_9778_resize 2
 
Download
img_9777_resize 2
 
Download
img_9776_resize 2
 
Download
img_9775_resize 2
 
Download
img_9773_resize 2
 
Download
img_9772_resize 2
 
Download
img_9771_resize 2
 
Download
img_9770_resize 2
 
Download
img_9769_resize 2
 
Download
img_9767_resize 2
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery