RSS
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ถวายภัตราหารเพล พระสงฆ์ สามเณร วัดดอนไพรวัลย์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ถวายภัตราหารเพล พระสงฆ์ สามเณร วัดดอนไพรวัลย์
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
วันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567
วันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567
พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน-ผ้าลายสิริวชิราภรณ์
พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน-ผ้าลายสิริวชิราภรณ์
โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Sof Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Sof Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2567
พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิท...
งานการบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ในดิถีคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ ๑๐
งานการบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ในดิถีคล...
การแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ ดนตรีในสวน อว.บรรเลงเพลงของพ่อ
การแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ ดนตรีในสวน อว.บรรเลงเพลงของพ่อ
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดการแสดงนิทรรศการ อัตลักษณ์ 7 ชนเผ่า ในงานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าและปี๋เหม่าเคอไต หลากหลายชาติพันธุ์ สร้างสรรค์ชุมชน
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดการแสดงนิทรรศการ อัตลักษณ์ 7 ชนเผ่า ในงานป...
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา
พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน วันที่ 24 มี.ค. 2566
พิธีมอบลายผ้าพระราชทาน วันที่ 24 มี.ค. 2566
กิจกรรมราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2565 “คืนวันเพ็ญ เล่นรำวง ลอยกระทงราชภัฏ”
กิจกรรมราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2565 “คืนวันเพ็ญ เล่นรำวง ลอยกระทงราชภัฏ...
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2565
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุล...
การแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ ประจำปี 2565 KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2022
การแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ ประจำปี 2565 KPRU CHEERLEADING C...
ฝึกซ้อมใหญ่การแสดงบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ "ส่งเพลงถึงพ่อ” เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
ฝึกซ้อมใหญ่การแสดงบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ "ส่งเพลงถึงพ่อ” เนื่องในวัน...
พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมรา...
กิจกรรมทำบุญคณะ และพิธีมิ่งขวัญ นพบายศรี อัญชลีครูช่าง ประจำปีพุทธศักราช 2565
กิจกรรมทำบุญคณะ และพิธีมิ่งขวัญ นพบายศรี อัญชลีครูช่าง ประจำปีพุทธศักร...
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มหาวิทยาลัย...
พิธีสรงน้ำพระพุทธวิธานปัญญาบดี สงกรานต์ราชภัฏ ๒๕๖๕
พิธีสรงน้ำพระพุทธวิธานปัญญาบดี สงกรานต์ราชภัฏ ๒๕๖๕
วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2565
วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2565
พิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน ผ้าขิตลายนารีรัตนราชกัญญา
พิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน ผ้าขิตลายนารีรัตนราชกัญญา
การแสดงกิจกรรมต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2563 ที่เดินทางมาทำกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR)
การแสดงกิจกรรมต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2...
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2022
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2022
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม 2564
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุล...
 พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ครบรอบ 48 ปี)
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (...
พิธีมิ่งขวัญ นพบายศรี อัญชลีครูช่าง  ประจำปี 2564
พิธีมิ่งขวัญ นพบายศรี อัญชลีครูช่าง ประจำปี 2564
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมทัศนศึกษากับข้าราชการและนักเรียนนายร้อย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...
พิธีพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19
พิธีพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่น...
โครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563
โครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563
วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ประจำปี 2564
วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ประจำปี 2564
หนูน้อยลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2563
หนูน้อยลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2563
ทูลเกล้าฯ ถวายครุยวิทยฐานะ สมเด็จพระราชินี 2563
ทูลเกล้าฯ ถวายครุยวิทยฐานะ สมเด็จพระราชินี 2563
พิธีทำบุญใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวาระวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนไทย ปีพุทธศักราช 2563
พิธีทำบุญใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวาระวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ ...
พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม ในหลวงรัชการที่ 9 ปีพุทธศักราช 2563
พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม ในหลวงรัชการที่ 9 ปีพุทธศักราช 2563
พิธีจุดเทียนน้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2563
พิธีจุดเทียนน้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2563
ราชภัฏกำแพงเพชร ร้อยดวงใจ สำนึก รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ประจำปี 2563
ราชภัฏกำแพงเพชร ร้อยดวงใจ สำนึก รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ประจำปี 25...
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2563
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2563
พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ ประจำปีการศึกษา 2563
พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ ประจำปีการศึกษา 2563
 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพ...
ค่ายราชภัฏจิตอาสาครั้งที่ 6
ค่ายราชภัฏจิตอาสาครั้งที่ 6
จิตอาสา KPRU ปันสุขสู่ชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
จิตอาสา KPRU ปันสุขสู่ชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในพระบาทสมเด็จพระป...
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ...
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยร...
การจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 904 วปร. พร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ " ประจำปีการศึกษา 2562
การจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 904 วปร. พร้อมกับมอบเกียรติบัตรให...
มรภ.กำแพงเพชร จัดการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (ICAC10)
มรภ.กำแพงเพชร จัดการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยา...
จัดโครงการถนนวัฒนธรรม “ถนนคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม” กิจกรรมการประกวดธิดาผ้าปลอม ปี 2563
จัดโครงการถนนวัฒนธรรม “ถนนคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม” กิจกรรมการประกวดธ...
โครงการถนนวัฒนธรรม “ถนนคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม”
โครงการถนนวัฒนธรรม “ถนนคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม”
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมสร้างจริยธรรมและบูรณาการการเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 6
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมสร้างจริ...
พิธีเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
พิธีเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
การอบรมแกนนำอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 2020
การอบรมแกนนำอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 2020
ราชภัฏลอยกระทง 2562
ราชภัฏลอยกระทง 2562
กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา มรภ.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประจำปี 2562
กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา มรภ.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมจ...
พิธีเจิมแผ่นดวงศิลาฤกษ์และไม้มงคล อาคารพระสังฆราชานุสรณ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
พิธีเจิมแผ่นดวงศิลาฤกษ์และไม้มงคล อาคารพระสังฆราชานุสรณ์ สมเด็จพระสังฆ...
การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกเชิงอนุรักษ์ศิล...
จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ประจำปี 2562
จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม...
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และ พิธีไหว้ครู ๒๕๖๒
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และ พิธีไหว้ครู ๒๕๖๒
สำนักงานอธิการบดี  ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
สำนักงานอธิการบดี ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
พิธีถวายเครื่องราชและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
พิธีถวายเครื่องราชและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พร...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 6
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 6
งานแถลงข่าว โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 6
งานแถลงข่าว โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 6
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ
“วันราชภัฏ ถนนวัฒนธรรม”
“วันราชภัฏ ถนนวัฒนธรรม”
 
 
Powered by Phoca Gallery