RSS
มรภ.กพ. รับการประกาศเกียรติคุณ สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาพื้นที่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
มรภ.กพ. รับการประกาศเกียรติคุณ สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาพื้นที่ดีเด่น ประจำ...
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านโลจิสติกส์  2567
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะด้านโลจิสติกส์ 2567
อบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 8NRJ MOOC
อบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 8NRJ MOOC
การประชุมการดำเนินงานตามข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx ประจำปี 2567
การประชุมการดำเนินงานตามข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx ประจำปี 2567
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 33
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 33
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร MOU สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร MOU สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ประชุมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ประชุมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยแพลตฟอร...
ประชุมเตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567
ประชุมเตรียมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565
คณะพยาบาลศาสตร์ KPRU เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1
คณะพยาบาลศาสตร์ KPRU เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานผู้นำนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานผู้นำนักศึกษ...
การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2566
การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการ...
ประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานด้านกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 2566
ประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานด้านกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภ...
กองพัฒนานักศึกษา KPRU จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2566
กองพัฒนานักศึกษา KPRU จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2566
EdPEx การจัดทำโครงร่างองค์กร และแผนพัฒนาคุณภาพ 2566
EdPEx การจัดทำโครงร่างองค์กร และแผนพัฒนาคุณภาพ 2566
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรตรวจเยี่ยมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรตรวจเยี่ยมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพ...
ประชุมชี้แจงการใช้เกณฑ์ EdPEx ในการประกันคุณภาพ 2566
ประชุมชี้แจงการใช้เกณฑ์ EdPEx ในการประกันคุณภาพ 2566
นิทรรศการ FMS Fair 2023
นิทรรศการ FMS Fair 2023
KPRU NEWS : สัมมนาเรื่อง วิธีป้องกันตัวเองจากภัยอาชญากรรมออนไลน์
KPRU NEWS : สัมมนาเรื่อง วิธีป้องกันตัวเองจากภัยอาชญากรรมออนไลน์
การเก็บข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการวิเคราะห์ข้อมูล
การเก็บข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการวิเคราะห์ข้อมูล
พิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา บุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2564/2565 โดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
พิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา บุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ...
การแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจหัวข้อ แผนธุรกิจพิชิตเงินล้าน
การแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจหัวข้อ แผนธุรกิจพิชิตเงินล้าน
การประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์และภาคีเครือข่าย 8 ราชภัฏภาคเหนือ
การประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาศ...
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มรภ.กำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2565
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มรภ.กำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2565
านแถลงข่าว "50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"
านแถลงข่าว "50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"
การตรวจเยี่ยมจากคณะเจ้าหน้าที่โครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
การตรวจเยี่ยมจากคณะเจ้าหน้าที่โครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเ...
พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2565
พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2565
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ AUN-QA วันที่ 29 พ.ย. 65
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ AUN-QA วันที่ 29 พ.ย. 65
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำผลงานทางวิชาการเป็นหมู่คณะ ประจำปี 2565
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำผลงานทางวิชาการเป็นหมู่คณะ ประจำปี 256...
MOU KPRU And PTTC 2022
MOU KPRU And PTTC 2022
ประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562
ประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562
Kick Off เปิดรั้วมหาวิทยาลัยแห่งความสุข Happy University
Kick Off เปิดรั้วมหาวิทยาลัยแห่งความสุข Happy University
กิจกรรมหลักสูตรที่ 2 EdPEx การจัดทำโครงร่างองค์กร
กิจกรรมหลักสูตรที่ 2 EdPEx การจัดทำโครงร่างองค์กร
ประชุมวางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2566
ประชุมวางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพช...
การประชุม เรื่องการดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
การประชุม เรื่องการดูแลสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กิจกรรมเตรียมความพร้อมและการพัฒนาเพื่อการสอบ TCAS66
กิจกรรมเตรียมความพร้อมและการพัฒนาเพื่อการสอบ TCAS66
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565
มรภ.กำแพงเพชร MOU วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม 2565
มรภ.กำแพงเพชร MOU วิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม 25...
กิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษา การศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)" ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษา การศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)" ประจ...
ประชุมเตรียมรับการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ของ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
ประชุมเตรียมรับการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ของ พลเอกดาว์พง...
การอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาเบื้องต้น สำหรับนักวิทยาศาสตร์
การอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาเบื้องต้น สำหรับนักวิทยาศาสตร์
KPRU ตรวจประเมิน สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
KPRU ตรวจประเมิน สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Young Leaders Camp 2022
Young Leaders Camp 2022
พิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34
พิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3...
เปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34
เปิดค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34
การบรรยายพิเศษ Education Managemnt towards the New World Context
การบรรยายพิเศษ Education Managemnt towards the New World Context
การบรรยายพิเศษ Leadership in Time of Crises
การบรรยายพิเศษ Leadership in Time of Crises
การอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 4
การอบรมหลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภั...
โครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา Dr.Kevin F.F. Quigley
โครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา Dr.Kevin F.F. Quigley
โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงานของหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิก มรภ.กำแพงเพชร 2565
โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงานของหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์และก...
การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
การขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศา...
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศของมหาวิทยาลัย...
 มรภ. 8 แห่งภาคเหนือ MOU ความร่วมมือการพัฒนาระบบบริหาร การจัดการเรียนการสอน งานวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม
มรภ. 8 แห่งภาคเหนือ MOU ความร่วมมือการพัฒนาระบบบริหาร การจัดการเรียนก...
นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ประจำปีการศึกษา 2564
นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ประจำปีการศึกษา 2564
การสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
การสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ภาคปกติ ประจำปีการศึกษ...
นิทรรศการยกระดับโรงเรียนขนาดเล็ก ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564
นิทรรศการยกระดับโรงเรียนขนาดเล็ก ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 25...
การวางแผนและการแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2565
การวางแผนและการแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา ...
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการจัดอันดับ Times Higher Education (THE) Impact Ranking และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกระบบ U-Multirank
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการจัดอันดับ Times Higher Educ...
องคมนตรี ติดตามการการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2564
องคมนตรี ติดตามการการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ...
แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มอบถุงปันสุขขององคมนตรี
แกนนำนักศึกษาวิศวกรสังคม มอบถุงปันสุขขององคมนตรี
บันทึกข้อตกลง ความร่วมมืองานพัฒนาภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR
บันทึกข้อตกลง ความร่วมมืองานพัฒนาภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564
MOU ความร่วมมือของงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง
MOU ความร่วมมือของงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่...
รางวัลชนะเลิศ การประกวดการออกแบบลายผ้าเป็นอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชร "ลายศิลาล้อมเพชร"
รางวัลชนะเลิศ การประกวดการออกแบบลายผ้าเป็นอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชร "ล...
MOU การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 2564
MOU การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 2564
พิธีมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
พิธีมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่...
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ O-NET  วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ
พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2562 แด่ พระครูวาปีวชิรกิจ
พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหา...
สอบและสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
สอบและสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ (คอ.ศช.) ครั้งที่ 12
โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ (คอ.ศช.) ครั้งที่ 12
กิจกรรม วันตรุษจีน 2564
กิจกรรม วันตรุษจีน 2564
สภาการพยาบาลตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินสถาบันของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สภาการพยาบาลตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินสถาบันของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยา...
การสอบสัมภาษณ์ทุนโรงพยาบาลกำแพงเพชร
การสอบสัมภาษณ์ทุนโรงพยาบาลกำแพงเพชร
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมนักศึกษาในพระราชาน...
การประชุมการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2564
การประชุมการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึก...
KPRU Freshy Night 2020
KPRU Freshy Night 2020
มรภ.กำแพงเพชร จัดการประชุมครูแนะแนว  ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1
มรภ.กำแพงเพชร จัดการประชุมครูแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2563
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2...
กรุงไทย-แอกซ่า มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กรุงไทย-แอกซ่า มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาล...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างแกนนำราชภัฏวิศวกรสังคม KPRU
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างแกนนำราชภัฏวิศวกรสังคม KPRU
การสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดการท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่
การสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดการท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่
เจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่3/2563
เจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการจั...
การแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ ประจำปี 2563
การแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ ประจำปี 2563
โครงการ สัมมนาวิชชาการด้านพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5 “สานพลังวิศวกรทางสังคม”
โครงการ สัมมนาวิชชาการด้านพัฒนาสังคม ครั้งที่ 5 “สานพลังวิศวกรทางสังคม...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2563
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2563
21 ตุลาคม 2563 วันพยาบาลแห่งชาติ
21 ตุลาคม 2563 วันพยาบาลแห่งชาติ
มรภ.กำแพงเพชร ประชุมความร่วมมือทางวิชาการออนไลน์กับ Qilin Changxin Vacational School of Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มรภ.กำแพงเพชร ประชุมความร่วมมือทางวิชาการออนไลน์กับ Qilin Changxin Vac...
พิธีมอบทุนการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
พิธีมอบทุนการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการปฏิบัติงานวิศวกรสังคม ครั้งที่ 1/2563
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการปฏิบัติงานวิศว...
พิธีเปิดป้ายคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
พิธีเปิดป้ายคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เปิดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา 2563
 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ  “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ประจำปี 2563
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและพิธีถวายสัตย์...
รวมเคียวเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีพิธีทำขวัญข้าว
รวมเคียวเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีพิธีทำขวัญข้าว
ค่ายเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2563
ค่ายเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2563
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2563
พิธีวางพานดอกไม้ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย) และ มอบเกียรติบัตรให้บุคลากรผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปี 2562
พิธีวางพานดอกไม้ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ห...
การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ กพอ. 2560 และ พ.ศ. 2563
การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ กพอ. 2560 และ พ.ศ. 2563
พิธีบายศรีสู่ขวัญ "สานสัมพันธ์สักทองคล้องใจ" ประจำปีการศึกษา 2563
พิธีบายศรีสู่ขวัญ "สานสัมพันธ์สักทองคล้องใจ" ประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรมชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็งสู่สากล ไปด้วยกัน
กิจกรรมชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็งสู่สากล ไปด้วยกัน
กิจกรรม การนำเสนอไอเดียธุรกิจนวัตกรรม(Pitching) ภายใต้โครงการ Startup Thailand League 2020 ผ่านระบบ ZOOM
กิจกรรม การนำเสนอไอเดียธุรกิจนวัตกรรม(Pitching) ภายใต้โครงการ Startup ...
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 ประจำปีการศ...
เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล ประจำปี 2563
เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล ประจำปี 2563
กิจกรรม “ปฐมนิเทศและพบผู้ปกครอง” คณะพยาบาลศาสตร์
กิจกรรม “ปฐมนิเทศและพบผู้ปกครอง” คณะพยาบาลศาสตร์
ละครเวทีนิเทศศาสตร์  กาลครั้งหนึ่ง...ทวิภพ 2563
ละครเวทีนิเทศศาสตร์ กาลครั้งหนึ่ง...ทวิภพ 2563
ร.ร.อนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "บัณฑิตน้อย" ประจำปี 2562
ร.ร.อนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "บัณฑิตน้อย" ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “จิตอาสา ร่วมต้าน COVID-19”
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “จิตอาสา ร่วมต้าน COVID-19”
“ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 19"
“ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 19"
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR) กับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพมาต...
การแสดงละครเวที "THE RED BALLOON" จากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
การแสดงละครเวที "THE RED BALLOON" จากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำป...
ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ และผุู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ และผุู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ 20 กุมภา...
การประกวดชุดเครื่องแต่งกาย จากวัสดุรีไซเคิล งานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 16 “เปิดประตูสู่อนาคต”
การประกวดชุดเครื่องแต่งกาย จากวัสดุรีไซเคิล งานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพช...
เปิดงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 16 เปิดประตูสู่อนาคต
เปิดงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 16 เปิดประตูสู่อนาคต
เยาวชน  ASEAN Young Leaders มรภ.กำแพงเพชร เข้าเยี่ยมคาราวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เยาวชน ASEAN Young Leaders มรภ.กำแพงเพชร เข้าเยี่ยมคาราวะเอกอัครราชทู...
บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.กำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท)  ครั้งที่1 ประจำปี 2563
บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.กำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้บริหารบัณฑิต...
โครงการประชุมเครือข่ายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และแข่งขันทักษะการออกแบบ ครั้งที่ 4
โครงการประชุมเครือข่ายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และแข่งขันทักษะก...
รางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
รางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานเรื่องสูตรการหาจำนวนต้นไม้แผ่ทั่วของกราฟ 2-วัฏจักร
รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานเรื่องสูตรการหาจำนวนต้นไม้แผ่ทั่วของกราฟ 2...
 โรงเรียนชากังราววิทยา มาศึกษาดูงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร
โรงเรียนชากังราววิทยา มาศึกษาดูงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร
TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020 รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ
TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020 รอบคัดเลือ...
โครงการอบรมหลักสูตร OBE และ ELO Writing มรภ.กำแพงเพชร
โครงการอบรมหลักสูตร OBE และ ELO Writing มรภ.กำแพงเพชร
งานแถลงข่าว  “EDU RUN วิ่งเพื่อน้อง” ครั้งที่ 1   วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
งานแถลงข่าว “EDU RUN วิ่งเพื่อน้อง” ครั้งที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน ...
กิจกรรมแนะนำสาขาวิชาที่เลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ รอบที่ 1
กิจกรรมแนะนำสาขาวิชาที่เลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ...
Design in daily life (มุมมองการออกแบบในชีวิตประจำวัน)
Design in daily life (มุมมองการออกแบบในชีวิตประจำวัน)
การแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย THAILAND NATIONNAL CHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2019
การแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย THAILAND NATIONNAL CHEERL...
AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis 2019
AUN-QA Overview & Implementation and Gap Analysis 2019
MOU รับนักเรียนต่างชาติระดับมัธยมปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
MOU รับนักเรียนต่างชาติระดับมัธยมปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
การตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินสถาบันของโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
การตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินสถาบันของโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหา...
การแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ ประจำปี 2562 KPRUCHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2019
การแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ ประจำปี 2562 KPRUCHEERLEADING CH...
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ 2562
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ 2562
กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้กู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ประจำปี 2562
กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้กู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศ...
กองพัฒนานักศึกษาจัดพิธีไหว้ครู "น้อมจิตวันทา บูชาครู" ของนักศึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ (กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2562
กองพัฒนานักศึกษาจัดพิธีไหว้ครู "น้อมจิตวันทา บูชาครู" ของนักศึกษาภาคเส...
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด มอบทุนการศึกษา ให้นักศึกษา มรภ.กำแพงเพชร รวม 10,000 บาท
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด มอบทุนการศึกษา ให้นักศึกษา มรภ.กำแพงเพ...
คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร MOU โรงพยาบาลกำแพงเพชร ดำเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร MOU โรงพยาบาลกำแพงเพชร ดำเนินงานการจัดกา...
สร้างความมั่นใจ ปรับบุคลิก ภาพลักษณ์ 2019
สร้างความมั่นใจ ปรับบุคลิก ภาพลักษณ์ 2019
KPRU  Freshy Night 2019
KPRU Freshy Night 2019
EDU STAR SERCH 2019
EDU STAR SERCH 2019
การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมหลักสูตรพยาบาลศาสต...
กองพัฒนานักศึกษา ต้อนรับคณะเยี่ยมชมเสริมกำลังใจ ในโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาวะ ประจำปี 2562
กองพัฒนานักศึกษา ต้อนรับคณะเยี่ยมชมเสริมกำลังใจ ในโครงการพัฒนาสถาบันอุ...
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
มรภ.กำแพงเพชร จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2562
มรภ.กำแพงเพชร จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2562
ฟุตซอลหญิง มรภ.กำแพงเพชร คว้ารางวัลรองแชมป์ การแข่งขันฟุตซอลหญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
ฟุตซอลหญิง มรภ.กำแพงเพชร คว้ารางวัลรองแชมป์ การแข่งขันฟุตซอลหญิง ชิงชน...
Freshy Boy & Girl RAIN SEASON OF HUSO KPRU 2019
Freshy Boy & Girl RAIN SEASON OF HUSO KPRU 2019
Freshy Boy & Girl Faculty of Science and Technology 2019
Freshy Boy & Girl Faculty of Science and Technology 2019
การประกวด ดาวเด่นครุศาสตร์ ประจำปี 2562 EDU STAR SEARCH 2019
การประกวด ดาวเด่นครุศาสตร์ ประจำปี 2562 EDU STAR SEARCH 2019
Freshy BOY&GIRL Industrial technology 2019
Freshy BOY&GIRL Industrial technology 2019
FMS Freshy Night 2019
FMS Freshy Night 2019
วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
การนำเสนอผลงานและนวัฒกรรม การยกระดับคุณภาพการเรียนด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การนำเสนอผลงานและนวัฒกรรม การยกระดับคุณภาพการเรียนด้านการอ่าน การเขียน...
 “สักทอง น้องใหม่ ไหว้พระ” ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
“สักทอง น้องใหม่ ไหว้พระ” ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและสถาบันเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ระหว่างมหาวิทยาลัย...
ตรวจสุขภาพ อบรมมารยาทไทย ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562
ตรวจสุขภาพ อบรมมารยาทไทย ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562
กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
MOU ดำเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล
MOU ดำเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล
KPRU's GOT TALENT FINALS2019
KPRU's GOT TALENT FINALS2019
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ปี2562
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ปี2562
โครงการโรงเรียนผู้นำทางการบริหารด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ รองหัวหน้ากลุ่มงานและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
โครงการโรงเรียนผู้นำทางการบริหารด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ช่วยสาธารณสุขอำเ...
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ประจำปี 2562
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์...
โปรแกรมวิชาชีววิทยา MOU ราชาเฉาก๊วยกำแพงเพชร
โปรแกรมวิชาชีววิทยา MOU ราชาเฉาก๊วยกำแพงเพชร
ตรุษจีน มรกพ. 2562
ตรุษจีน มรกพ. 2562
KPRU Fun Run 2019
KPRU Fun Run 2019
ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรมบรรยายแนวทางการเข้าสอบ Toeic
ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรมบรรยายแนวทางการเข้าสอบ Toeic
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม มรภ.กพ. MOU “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน”
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม มรภ.กพ. MOU “การจัดการเรียนการสอนเชิ...
นักกีฬามอบเหรียญการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
นักกีฬามอบเหรียญการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ASEAN Leadership 2019
ASEAN Leadership 2019
บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ "คืนชีวิตให้แผ่นดิน"
บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ "คืนชีวิตให้แผ่นดิน"
สวดมนต์ สร้างเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม นำชีวิต ประจำปี 2562
สวดมนต์ สร้างเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม นำชีวิต ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุข...
ต้อนรับ ดร. โจแอนนา วีพเวอร์ จากมหาวิทยาลัย Bowling Green State
ต้อนรับ ดร. โจแอนนา วีพเวอร์ จากมหาวิทยาลัย Bowling Green State
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 ต.แม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรี...
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนคณฑีพิทยา
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรี...
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562 โรงเรียนพรานกระต่...
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562 โรงเรียนปางมะค่าว...
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562 โรงเรียนโค้งไผ่วิ...
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562 โรงเรียนนครไตรตรึ...
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิ...
Kpru Road Show 2019 ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
Kpru Road Show 2019 ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
Kpru Road Show 2019 ณ โรงเรียนสักงามวิทยา
Kpru Road Show 2019 ณ โรงเรียนสักงามวิทยา
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562 โรงเรียนคลองลานวิทยา
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562 โรงเรียนคลองลานวิ...
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562
img_2373_resize
 
Download
img_2372_resize
 
Download
img_2371_resize
 
Download
img_2370_resize
 
Download
img_2369_resize
 
Download
img_2368_resize
 
Download
img_2367_resize
 
Download
img_2366_resize
 
Download
img_2365_resize
 
Download
img_2364_resize
 
Download
img_2363_resize
 
Download
img_2362_resize
 
Download
img_2361_resize
 
Download
img_2359_resize
 
Download
1k8a9427_resize
 
Download
1k8a9422_resize
 
Download
1k8a9421_resize
 
Download
1k8a9420_resize
 
Download
1k8a9417_resize
 
Download
1k8a9416_resize
 
Download
1k8a9415_resize
 
Download
1k8a9411_resize
 
Download
1k8a9409_resize
 
Download
1k8a9408_resize
 
Download
1k8a9407_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery