RSS

การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ กพอ. 2560 และ พ.ศ. 2563

          วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.  ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ กพอ. 2560 และ พ.ศ. 2563 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ประธานคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง จักรใจ กรรมการ กพว. เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ความเข้าใจ ถึงเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ กพอ. 2560  ให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team ควบคู่ไปกับการประชุมภายในห้องประชุม 

Back
ปฏิบัติการ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ กพอ. 2560 และ พ.ศ. 2563
 
Download
ปฏิบัติการ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ กพอ. 2560 และ พ.ศ. 2563
 
Download
ปฏิบัติการ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ กพอ. 2560 และ พ.ศ. 2563
 
Download
ปฏิบัติการ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ กพอ. 2560 และ พ.ศ. 2563
 
Download
ปฏิบัติการ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ กพอ. 2560 และ พ.ศ. 2563
 
Download
ปฏิบัติการ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ กพอ. 2560 และ พ.ศ. 2563
 
Download
ปฏิบัติการ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ กพอ. 2560 และ พ.ศ. 2563
 
Download
ปฏิบัติการ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ กพอ. 2560 และ พ.ศ. 2563
 
Download
ปฏิบัติการ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ กพอ. 2560 และ พ.ศ. 2563
 
Download
ปฏิบัติการ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ กพอ. 2560 และ พ.ศ. 2563
 
Download
ปฏิบัติการ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ กพอ. 2560 และ พ.ศ. 2563
 
Download
ปฏิบัติการ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ กพอ. 2560 และ พ.ศ. 2563
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery