RSS
MOU การส่งเสริมและวิจัยประสิทธิภาพของน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยไข่ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
MOU การส่งเสริมและวิจัยประสิทธิภาพของน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยไข่ ...
โครงการ KPRU SAY NO AIDS
โครงการ KPRU SAY NO AIDS
มหกรรมสินค้า U2T for BCG ประจำปี 2565
มหกรรมสินค้า U2T for BCG ประจำปี 2565
นิทรรศการวิชาการ "สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง : พระแม่แห่งแผ่นดิน"นิทรรศการวิชาการ "สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง : พระแม่แห่งแผ่นดิน"
นิทรรศการวิชาการ "สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง : พระแม่แห่งแผ่นดิน"นิท...
นิทรรศการ KPRU ชวนช้อป OTOP ชุมชน 2022
นิทรรศการ KPRU ชวนช้อป OTOP ชุมชน 2022
กิจกรรมเปิดโลกชมรม KPRU Open Club 2565 "Be Yourself เลือกในสิ่งที่ใช่ ค้นหาในสิ่งที่ชอบ"
กิจกรรมเปิดโลกชมรม KPRU Open Club 2565 "Be Yourself เลือกในสิ่งที่ใช่ ...
อบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Life Long Learning) 2565
อบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Life Long Lear...
มรภ.กำแพงเพชร เข้ารับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
มรภ.กำแพงเพชร เข้ารับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโคร...
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเขาโกรกปลากั้ง
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเขาโกรกปลากั้ง
โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ตรวจสอบแพรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (Central Lab) ด่านชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก
โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ตรวจสอบแพรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (...
นิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางศิลปะและผลงานจากการบริการวิชาการของชุมชน และกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ
นิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางศิลปะและผลงานจากการบริการวิชาการของชุมชน และกิ...
วิศวกรสังคมKPRU จิตอาสาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และประสบอุทกภัย
วิศวกรสังคมKPRU จิตอาสาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และประสบอ...
นักศึกษาและบุคลากร เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 780 คน
นักศึกษาและบุคลากร เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 780 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับมอบถุงปันสุข จากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับมอบถุงปันสุข จากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ...
MOU การบริการสาธารณะ  มรภ.กำแพงเพชร กับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
MOU การบริการสาธารณะ มรภ.กำแพงเพชร กับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
โครงการอบรม “การท่องเที่ยวโดยชุมชน”
โครงการอบรม “การท่องเที่ยวโดยชุมชน”
พืชเศรษฐกิจ กัญชง แก่ประชาชนผู้สนใจในจังหวัดกำแพงเพชร
พืชเศรษฐกิจ กัญชง แก่ประชาชนผู้สนใจในจังหวัดกำแพงเพชร
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ...
การประชุม PM แนวทางการจัดทำ Tumbon Profile  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)
การประชุม PM แนวทางการจัดทำ Tumbon Profile โครงการยกระดับเศรษฐกิจและส...
พิธีลงนามบันทึกความตกลงในการจัดการอบรมใบอนุญาตขับรถ 2564
พิธีลงนามบันทึกความตกลงในการจัดการอบรมใบอนุญาตขับรถ 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Kick off และส่งมอบผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Kick off และส่งมอบผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระด...
กิจกรรมปฐมนิเทศและจัดทำข้อตกลงจ้าง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
กิจกรรมปฐมนิเทศและจัดทำข้อตกลงจ้าง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำ...
การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ  ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐ...
SCITECH KPRU ALCOHOL SPRAY ROAD SHOW 2021
SCITECH KPRU ALCOHOL SPRAY ROAD SHOW 2021
การประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.กำแพงเพชร กับจังหวัดกำแพงเพชร
การประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.กำแพงเพชร ...
 ประชุมและหารือการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประชุมและหารือการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาก...
มรภ.กำแพงเพชร เดินหน้าโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มรภ.กำแพงเพชร เดินหน้าโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขี...
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  จังหวัดตาก
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้...
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้...
ตระการตาผ้าไทย อัตลักษณ์ล้ำค่า ภูมิปัญญากำแพงเพชร โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
ตระการตาผ้าไทย อัตลักษณ์ล้ำค่า ภูมิปัญญากำแพงเพชร โครงการพัฒนาและยกระด...
นำเสนอประกาศนโยบายการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการปฏิบัติงานวิศวกรสังคม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2564
นำเสนอประกาศนโยบายการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการปฏิบัติงานวิศวกรสังคม มห...
การนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานของโครงการจ้างงานประชาชนฯ
การนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานของโครงการจ้างงานประชาชนฯ
พิธีมอบศูนย์การเรียนรู้ด้านอาหารท้องถิ่นตำบลท่าขุนราม อ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ตามโครงการ "การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน"
พิธีมอบศูนย์การเรียนรู้ด้านอาหารท้องถิ่นตำบลท่าขุนราม อ.กำแพงเพชร จ.กำ...
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพช...
จิตอาสา KPRU ปันสุขสู่ชุมชน
จิตอาสา KPRU ปันสุขสู่ชุมชน
มรภ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
มรภ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ในการคัดสรรก...
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น  2563
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2563
คณะวิทยาการจัดการและชมรมศิษย์เก่า KPRU ปันสุขให้นะ
คณะวิทยาการจัดการและชมรมศิษย์เก่า KPRU ปันสุขให้นะ
KPRU ปันกันนะ - มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ ธ.กรุงเทพ
KPRU ปันกันนะ - มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ ธ.กรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "KPRU ปันสุขให้นะ"  ธารน้ำใจจากชาวราชภัฏกำแพงเพชรสู่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "KPRU ปันสุขให้นะ" ธารน้ำใจจากช...
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมปันสุข กับชุมชนบ้านวังยาง
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมปันสุข กับชุมชนบ้านวังยาง
ปฐมนิเทศวิศวกรสังคม ในโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
ปฐมนิเทศวิศวกรสังคม ในโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการ...
คัดเลือกผู้สมัคร โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คัดเลือกผู้สมัคร โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบา...
มรภ.กำแพงเพชร มอบหน้ากากอนามัย 5,300 ชิ้น ให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร
มรภ.กำแพงเพชร มอบหน้ากากอนามัย 5,300 ชิ้น ให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร
มรภ.กำแพงเพชร แจกแอลกอฮอล์เจลฟรี 4,000 ขวด
มรภ.กำแพงเพชร แจกแอลกอฮอล์เจลฟรี 4,000 ขวด
การประชุมการดำเนินงานในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดตาก
การประชุมการดำเนินงานในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการประชุมการดำเนินงานในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการประชุมการดำเนินงานในโครงการขับเคล...
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงการฝึกอ...
โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม “ท่องเที่ยวตลาด 3 วิถี ที่ท่าขุนราม”
โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม “ท่องเที่ยวตลาด 3 วิถี ที่ท่าขุน...
MoU (ต่ออายุ) บันทึกความตกลง อบรมผู้ขอใบอนุญาตขับขี่ ระหว่าง สนง.ขนส่กำแพงเชร กับ มรภ.กำแพงเพชร ประจำปี 2563
MoU (ต่ออายุ) บันทึกความตกลง อบรมผู้ขอใบอนุญาตขับขี่ ระหว่าง สนง.ขนส่ก...
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที 3
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ระดับชั้น มัธยม...
บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือสังคม 2562
บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือสังคม 2562
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ 2562
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ 25...
 รดน้ำดำหัว ชมรมอาสาพัฒนา มรภ.กพ (V.D.C. KPRU)
รดน้ำดำหัว ชมรมอาสาพัฒนา มรภ.กพ (V.D.C. KPRU)
พิธีส่งมอบโรงอบแห้งรมควันเครื่องจักสานไม้ไผ่และตู้อบพลังงานทางเลือก และถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้นวัตกรรมฯ
พิธีส่งมอบโรงอบแห้งรมควันเครื่องจักสานไม้ไผ่และตู้อบพลังงานทางเลือก แล...
มรกพ. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
มรกพ. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
 
Powered by Phoca Gallery