RSS

 กิจกรรมอบรมโครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนสู่เกษตรมูลค่าสูง ปีบัญชี 2566 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรพืชผักปลอดภัย

        เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรพืชผักปลอดภัย หมู่ 28 บ้านคลองด้วย สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำเเพงเพชร

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ เกาฎีระ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการเเละจัดหารายได้ ร่วมจัดกิจกรรมอบรมโครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนสู่เกษตรมูลค่าสูง ปีบัญชี 2566

          เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มเเข็ง ด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ การออกเเบบยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เเละการตลาดออนไลน์ พร้อมทั้งขยายความร่วมมือไปยังโรงเรียน

โดยการอบรมประกอบด้วย

          -- เทคโนโลยี/นวัตกรรมแปรรูปสู่เกษตรมูลค่าสูง

          -- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สู่เกษตรมูลค่าสูง

          -- การส่งเสริมผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนให้ได้รับมาตรฐาน

          -- การส่งเสริทช่องทางการตลาด online-offline

          โดย คุณจิรวัฒน์ วัฒนบุตร ผู้อำนวยการกองบริการธุรกิจและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

Back
10
 
Download
9
 
Download
8
 
Download
7
 
Download
6
 
Download
5
 
Download
4
 
Download
3
 
Download
2
 
Download
1
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery