RSS

สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืน
ภายใต้โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ (พ.ศ.2566-2570)

          วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม KPRU HOME ชั้น 1 อาคารสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ (พ.ศ.2566-2570) โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ฤทธิรงค์ เกาฏีระ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อการบริหารจัดการที่ดีสู่ชุมชนท่องเที่ยวที่ปลอดภัย เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร

Back
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืน
 
Download
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืน
 
Download
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืน
 
Download
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืน
 
Download
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืน
 
Download
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืน
 
Download
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืน
 
Download
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืน
 
Download
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืน
 
Download
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนสู่มาตรฐานอย่างยั่งยืน
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery