RSS

MOU การส่งเสริมและวิจัยประสิทธิภาพของน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยไข่
ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

          วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการส่งเสริมและวิจัยประสิทธิภาพของน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยไข่ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

           สำหรับบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือในการส่งเสริมและวิจัยในวันนี้ ผู้ลงนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย นายสุนทร รัตนากร ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

           ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ลงนาม

โดย MOU ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและวิจัยประสิทธิภาพของน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยไข่ เพื่อต่อยอดนวัตกรรมน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยไข่

           ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต ได้กล่าวถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชร นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังมีศักยภาพของนักวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศ ห้องปฏิบัติการ รวมถึงเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติพันธกิจร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรอัจฉริยะ ยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมให้เกิดรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  ได้แก่ ต้นทาง มีศูนย์เผยแพร่นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ(หาพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูก) ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ (เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย) , ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช (เมล็ดพันธุ์ การเพาะปลูก) กลางทาง มีศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ; AgriTech and Innovation; AIC) , ศูนย์เกษตรอัจฉริยะ(Smart Farm) และ สวนพลังงาน , ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร(FOSIC) , ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมอาหารเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรมูลค่าสูง และปลายทาง มีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI การบ่มเพาะผู้ประกอบการ การตลาด การตลาดสมัยใหม่) โดยในความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างความร่วมมือในพันธกิจอื่น ๆ อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต

           รวมระยะเวลาของความร่วมมือบันทึกข้อตกลงนี้ มีระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2567

Back
line_album_mou 41
 
Download
line_album_mou 39
 
Download
line_album_mou 38
 
Download
line_album_mou 37
 
Download
line_album_mou 36
 
Download
line_album_mou 35
 
Download
line_album_mou 33
 
Download
line_album_mou 31
 
Download
line_album_mou 30
 
Download
line_album_mou 28
 
Download
line_album_mou 25
 
Download
line_album_mou 24
 
Download
line_album_mou 22
 
Download
line_album_mou 20
 
Download
line_album_mou 19
 
Download
line_album_mou 16
 
Download
line_album_mou 15
 
Download
line_album_mou 13
 
Download
line_album_mou 7
 
Download
line_album_mou 5
 
Download
line_album_mou 3
 
Download
line_album_mou 1
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery