RSS

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2564

 

     วันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

     รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดกำแพงเพชร  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดี  พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อร่วมกันพิจารณาประเด็นความต้องการงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร และเพื่อพิจารณาความต้องการพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน (Upskill/Reskill)

     สำหรับนโยบาย “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดด้วยอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)”  เป็นการดำเนินการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล “การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในระดับพื้นที่จังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ปัญหา สามารถขับเคลื่อนไปได้โดยเร็ว ลดปัญหา อุปสรรค รวมทั้งใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้องค์ความรู้แบบบูรณาการศาสตร์ ผนวกกับงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ขับเคลื่อนงานด้าน อววน. ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการผลิต เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

     ทั้งนี้ ได้มีแนวคิดจัดตั้ง “หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” หรือ “อว.ส่วนหน้า” จำนวน 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด เป็น อว.ส่วนหน้า โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานดังนี้

  1. อว.ส่วนหน้า จะเป็นกลไกลหลักในการขับเคลื่อนงานด้าน อววน. ในพื้นที่
  2. การดำเนินงานต้องตอบโจทย์ความต้องการในพื้นที่
  3. กำหนดเป้าหมายเป็นภาพใหญ่ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค โดยเชื่อมโยงโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล” มุ่งเน้นระดับฐานรากเพื่อสร้างรากแก้วที่แข็งแรงให้ประเทศชาติ
  4. มุ่งเน้นการสร้างคน เพื่อเป็นกำลังของ อว. หรือ “อาสาสมัคร อว.”

 

Back
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery