RSS

โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน

          เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม  2563 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการย่อย (Proposal) ของนักศึกษาในโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำองค์ความรู้ของสถาบันอุดมศึกษาไปร่วมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจากวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของกลุ่มองค์กรชุมชน โดยในกระบวนการพัฒนาจะให้นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ ตั้งแต่การลงพื้นที่เพื่อค้นหาปัญหาหรือความต้องการในการพัฒนา ก่อนที่จะมาวางแผนโครงการ ปฏิบัติงานตามโครงการ และติดตามประเมินผล โดยมีอาจารย์จากคณะต่างๆ เป็นที่ปรึกษา

          สำหรับการนำเสนอโครงการในครั้งนี้ มีทีมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 7 ทีม ซึ่งแต่ละทีมจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารออมสินในการดำเนินโครงการทีมละ 100,000 บาท โดยในวันนี้ กำหนดให้แต่ละทีมนำเสนอโครงการใน 2 รูปแบบ คือ การนำเสนอด้วยปากเปล่าประกอบ Power Point 10 – 15 นาที และนำเสนอด้วยคลิปวิดีโอที่จัดทำขึ้นจากการลงพื้นที่ ทีมละ 6 นาที โดยมีคณะกรรมการจากธนาคารออมสิน จากทั้งสำนักงานใหญ่ , ภาค 7 และสาขากำแพงเพชร เป็นผู้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยทั้ง 7 ทีมมีดังนี้

  1. ทีม Wall Diamonds : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกก กลุ่มอาชีพแม่บ้านหนองคล้า
  2. ทีม KPRU MS Fighting : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงแพชร แม่สอด โครงการพัฒนาโฮมสเตย์บ้านมอทะ
  3. ทีมน้ำพริกท่าช้าง : คณะวิทยาการจัดการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกท่าช้าง
  4. ทีมมะม่วงหาวมะนาวโห่ฮิ้ว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเกรียบสมุนไพรใบหม่อน
  5. ทีม CBT PROJECT : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการพัฒนาโฮมสเตย์คลองน้ำไหล
  6. ทีมเทเลทับบี้แห่งนครชุม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรม ล้ำประเพณี นวัตวิถีบ้านนครชุม
  7. ทีม GS Island : สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำเกาะแพะเกาะแกะ

          โดยในวันนี้คณะกรรมการจะมีข้อซักถาม และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้นักศึกษานำไปปรับปรุงโครงการ และจะได้รับอนุมัติงบประมาณ เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 นี้ โดยแต่ละทีมจะต้องมานำเสนอผลการดำเนินงานโครงการต่อคณะกรรมการในวันปิดโครงการ และจะได้รับคัดเลือกเหลือ 1 ทีมเพื่อนำเสนอในระดับประเทศต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

Back
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery