RSS

MOU  การบริการสาธารณะ เรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ระหว่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมชากังราว 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการสาธารณะ เรื่อง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ระหว่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

              สำหรับ บันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือในการบริการสาธารณะในวันนี้ ผู้ลงนามหน่วยงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประกอบด้วย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายนพพร ทองอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และนางสาวศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  

       ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ เป็นผู้ลงนาม 

             โดย MOU ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  เพื่อร่วมกันทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น เพื่อความร่วมมือในการพัฒนา "พื้นที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร" และการพัฒนาด้านอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปะ Street Art ให้กับบุคคทั่วไป และนักศึกษาของมหาวิทยลัยฯ 

               ซึ่งได้กำหนดขอบเขตความร่วมมือ  คือ 1) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการดำเนินงาน การบริหารการใช้จ่ายและการดูแลพื้นที่ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร รวมถึงการพัฒนาด้านอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล สู่ความยั่งยืนในเขตพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรม  2) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีหน้าที่สนับสนุนแนวความคิดศิลปะ Street Art ความรู้ด้านวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว Street Art Landmark ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร การพัฒนาด้านอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล

                รวมระยะเวลาของความร่วมมือบันทึกข้อตกลงนี้ มีระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2568

             

 

Back
MOU การบริการสาธารณะ มรภ.กำแพงเพชร กับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
Download
MOU การบริการสาธารณะ มรภ.กำแพงเพชร กับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
Download
MOU การบริการสาธารณะ มรภ.กำแพงเพชร กับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
Download
MOU การบริการสาธารณะ มรภ.กำแพงเพชร กับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
Download
MOU การบริการสาธารณะ มรภ.กำแพงเพชร กับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
Download
MOU การบริการสาธารณะ มรภ.กำแพงเพชร กับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
Download
MOU การบริการสาธารณะ มรภ.กำแพงเพชร กับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
Download
MOU การบริการสาธารณะ มรภ.กำแพงเพชร กับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
Download
MOU การบริการสาธารณะ มรภ.กำแพงเพชร กับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
Download
MOU การบริการสาธารณะ มรภ.กำแพงเพชร กับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
Download
MOU การบริการสาธารณะ มรภ.กำแพงเพชร กับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
Download
MOU การบริการสาธารณะ มรภ.กำแพงเพชร กับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
Download
MOU การบริการสาธารณะ มรภ.กำแพงเพชร กับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
Download
MOU การบริการสาธารณะ มรภ.กำแพงเพชร กับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
Download
MOU การบริการสาธารณะ มรภ.กำแพงเพชร กับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
Download
MOU การบริการสาธารณะ มรภ.กำแพงเพชร กับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
Download
MOU การบริการสาธารณะ มรภ.กำแพงเพชร กับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
Download
MOU การบริการสาธารณะ มรภ.กำแพงเพชร กับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
Download
MOU การบริการสาธารณะ มรภ.กำแพงเพชร กับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
Download
MOU การบริการสาธารณะ มรภ.กำแพงเพชร กับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
Download
MOU การบริการสาธารณะ มรภ.กำแพงเพชร กับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
Download
MOU การบริการสาธารณะ มรภ.กำแพงเพชร กับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
Download
MOU การบริการสาธารณะ มรภ.กำแพงเพชร กับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
Download
MOU การบริการสาธารณะ มรภ.กำแพงเพชร กับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
Download
MOU การบริการสาธารณะ มรภ.กำแพงเพชร กับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery