RSS

การนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานของโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

          วันที่ 9 กันยายน 2563 ที่หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานของโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ

          มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมมือกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดทำโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยจ้างงานผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 185 อัตรา เป็นระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา  ซึ่งขณะนี้ทีมผู้ปฏิบัติงานประจำพื้นที่แต่ละตำบลได้ดำเนินงานตามแผนงาน มีการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามระดับบุคคลและครอบครัว แบบเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมทั้งกรอกข้อมูลลงระบบปฏิบัติงานวิศวกรสังคมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้นำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อจัดทำเป็นอินโฟกราฟฟิค (Infographic) และรายงานผลสำรวจข้อมูลระดับครัวเรือนในวันนี้

          นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ ได้นำเสนอการพัฒนาเชิงพื้นที่ภายในแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จากนั้นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเชิงพื้นที่ จากอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีมวิศวกรสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำเสนอรายงานข้อมูลชุมชนระดับครัวเรือน และข้อเสนอโครงการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อวางแผนร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป

Back
การนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานของโครงการจ้างงานประชาชนฯ
 
Download
การนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานของโครงการจ้างงานประชาชนฯ
 
Download
การนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานของโครงการจ้างงานประชาชนฯ
 
Download
การนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานของโครงการจ้างงานประชาชนฯ
 
Download
การนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานของโครงการจ้างงานประชาชนฯ
 
Download
การนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานของโครงการจ้างงานประชาชนฯ
 
Download
การนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานของโครงการจ้างงานประชาชนฯ
 
Download
การนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานของโครงการจ้างงานประชาชนฯ
 
Download
การนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานของโครงการจ้างงานประชาชนฯ
 
Download
การนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานของโครงการจ้างงานประชาชนฯ
 
Download
การนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานของโครงการจ้างงานประชาชนฯ
 
Download
การนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานของโครงการจ้างงานประชาชนฯ
 
Download
การนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานของโครงการจ้างงานประชาชนฯ
 
Download
การนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานของโครงการจ้างงานประชาชนฯ
 
Download
การนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานของโครงการจ้างงานประชาชนฯ
 
Download
การนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานของโครงการจ้างงานประชาชนฯ
 
Download
การนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานของโครงการจ้างงานประชาชนฯ
 
Download
การนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานของโครงการจ้างงานประชาชนฯ
 
Download
การนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานของโครงการจ้างงานประชาชนฯ
 
Download
การนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานของโครงการจ้างงานประชาชนฯ
 
Download
การนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานของโครงการจ้างงานประชาชนฯ
 
Download
การนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานของโครงการจ้างงานประชาชนฯ
 
Download
การนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานของโครงการจ้างงานประชาชนฯ
 
Download
การนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานของโครงการจ้างงานประชาชนฯ
 
Download
การนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานของโครงการจ้างงานประชาชนฯ
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery