RSS

           “มหกรรมสินค้า U2T for BCG”  ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ห้องราชพฤกษ์ (ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

         วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ห้องราชพฤกษ์ (ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับ หน่วยงานภาคีเครือข่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มชุมชน และผู้ประกอบการ ได้ร่วมกันจัดงาน "มหกรรมสินค้า U2T for BCG" ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG : U2T BCG” ประจำปี 2565 โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นหน่วยงานหลักของโครงการ โดยมีนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งได้รับมอบหมายให้มาเป็นประธานในกิจกรรมแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นผู้กว่ารายงานการจัดโครงการ
         ในการจัดโครงการ “มหกรรมสินค้า U2T for BCG” ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและธุรกิจชุมชน ในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเข้าสู่ช่องทางการตลาดทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ณ ที่ตั้ง ตามแผนงาน “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG” ที่ได้ดำเนินการประยุกต์ใช้ศักยภาพและความพร้อมของทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของพื้นที่ตำบลในจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก ในการพัฒนารายพื้นที่ด้วยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ BCG  (Bio – Circular – Green) รวมถึงการเพิ่มและรักษาระดับการจ้างงานบัณฑิตและประชาชน สำหรับงานมหกรรมสินค้า ในวันนี้ มีจำนวนตำบลเข้าร่วมนำเสนอผลงานและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จากจังหวัดกำแพงเพชร 51 ตำบล และจังหวัดตาก 28 ตำบล รวมทั้งสิ้น จำนวน 79 ตำบล 158 ผลิตภัณฑ์ โดยในวันนี้ มีคณาจารย์และผู้จ้างเหมาโครงการ U2T รวมถึง ผู้ประกอบการเข้าร่วม นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ จำนวน 360 คน และแขกผู้มีเกียรติจากส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ จำนวน 20 คน และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 40 คน รวมทั้งสิ้น 420 คน  
ทั้งนี้ มี สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยฯ ในการประสานงาน ให้คำปรึกษา กำกับ และติดตาม การดำเนินโครงการให้บรรลุตามภารกิจ วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของกระทรวง อว.
 

                            ข่าวและภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_4584
 
Download
img_4579
 
Download
img_4578
 
Download
img_4568
 
Download
img_4556
 
Download
img_4520
 
Download
img_4501
 
Download
img_4499
 
Download
img_4498
 
Download
img_4496
 
Download
img_4493
 
Download
img_4485
 
Download
img_4481
 
Download
img_4473
 
Download
img_4446
 
Download
img_4441
 
Download
img_4437
 
Download
img_4435
 
Download
img_4433
 
Download
img_4417
 
Download
img_4414
 
Download
img_4412
 
Download
img_4411
 
Download
img_4410
 
Download
img_4408
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery