RSS

           “มหกรรมสินค้า U2T for BCG”  ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ห้องราชพฤกษ์ (ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

         วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ห้องราชพฤกษ์ (ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับ หน่วยงานภาคีเครือข่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มชุมชน และผู้ประกอบการ ได้ร่วมกันจัดงาน "มหกรรมสินค้า U2T for BCG" ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG : U2T BCG” ประจำปี 2565 โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นหน่วยงานหลักของโครงการ โดยมีนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งได้รับมอบหมายให้มาเป็นประธานในกิจกรรมแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นผู้กว่ารายงานการจัดโครงการ
         ในการจัดโครงการ “มหกรรมสินค้า U2T for BCG” ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและธุรกิจชุมชน ในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเข้าสู่ช่องทางการตลาดทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ณ ที่ตั้ง ตามแผนงาน “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG” ที่ได้ดำเนินการประยุกต์ใช้ศักยภาพและความพร้อมของทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของพื้นที่ตำบลในจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก ในการพัฒนารายพื้นที่ด้วยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ BCG  (Bio – Circular – Green) รวมถึงการเพิ่มและรักษาระดับการจ้างงานบัณฑิตและประชาชน สำหรับงานมหกรรมสินค้า ในวันนี้ มีจำนวนตำบลเข้าร่วมนำเสนอผลงานและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จากจังหวัดกำแพงเพชร 51 ตำบล และจังหวัดตาก 28 ตำบล รวมทั้งสิ้น จำนวน 79 ตำบล 158 ผลิตภัณฑ์ โดยในวันนี้ มีคณาจารย์และผู้จ้างเหมาโครงการ U2T รวมถึง ผู้ประกอบการเข้าร่วม นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ จำนวน 360 คน และแขกผู้มีเกียรติจากส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ จำนวน 20 คน และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 40 คน รวมทั้งสิ้น 420 คน  
ทั้งนี้ มี สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยฯ ในการประสานงาน ให้คำปรึกษา กำกับ และติดตาม การดำเนินโครงการให้บรรลุตามภารกิจ วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของกระทรวง อว.
 

                            ข่าวและภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_4406
 
Download
1k8a8337
 
Download
1k8a8335
 
Download
1k8a8331
 
Download
1k8a8330
 
Download
1k8a8326
 
Download
1k8a8324
 
Download
1k8a8319
 
Download
1k8a8316
 
Download
1k8a8315
 
Download
1k8a8308
 
Download
1k8a8304
 
Download
1k8a8300
 
Download
1k8a8299
 
Download
1k8a8290
 
Download
1k8a8288
 
Download
1k8a8284
 
Download
1k8a8281
 
Download
1k8a8278
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery