RSS

การประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมกับ จังหวัดกำแพงเพชร

          วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยมีนายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม

        รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ นำเสนอการขับเคลื่อนโครงการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร นอกจากนี้ ยังมีประเด็นต่าง ๆ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และผู้ประสานงานหลักประจำตำบล แนวทางการดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รูปแบบกิจกรรมและหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ ปฏิทินการดำเนินงานโครงการและแบบฟอร์มการจัดสรรผู้ปฏิบัติงาน ประจำหน่วยงานในพื้นที่

         สำหรับโครงการจ้างงานประชาชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จังหวัดกำแพงเพชร  36 ตำบล จำนวน 720 อัตรา และจังหวัดตาก 24 ตำบล จำนวน 480 อัตรา ซึ่งกำหนดคุณสมบัติไว้ดังนี้
          1. ประชาชน ต้องเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
          2. บัณฑิตจบใหม่ ต้องเป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี และมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน
          3. นักศึกษา ต้องเป็นนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน

         โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครในเดือนธันวาคม 2563 และเริ่มปฏิบัติงานในเดือนมกราคม – ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ขอให้ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หรือเว็ปไซต์ www.kpru.ac.th หรือเพจเฟซบุคมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
การประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.กำแพงเพชร กับจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.กำแพงเพชร กับจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.กำแพงเพชร กับจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.กำแพงเพชร กับจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.กำแพงเพชร กับจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.กำแพงเพชร กับจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.กำแพงเพชร กับจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.กำแพงเพชร กับจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.กำแพงเพชร กับจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.กำแพงเพชร กับจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.กำแพงเพชร กับจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.กำแพงเพชร กับจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.กำแพงเพชร กับจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.กำแพงเพชร กับจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.กำแพงเพชร กับจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.กำแพงเพชร กับจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.กำแพงเพชร กับจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.กำแพงเพชร กับจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.กำแพงเพชร กับจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.กำแพงเพชร กับจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.กำแพงเพชร กับจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.กำแพงเพชร กับจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.กำแพงเพชร กับจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.กำแพงเพชร กับจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
การประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.กำแพงเพชร กับจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery