RSS

มรกพ. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเพิ่มช่องทางการตลาด ณ โดยมี รองศาสตร์จารย์ ดร.สุวิทย์ วงศ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี     

          จากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรได้ดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการรับฟังความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และเพื่อให้ผู้รับผิดชอบมีแนวทางการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเพิ่มช่องทางการตลาด  นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดง ผลิตภัณฑ์เป้าหมายในการพัฒนาจำนวน 25 ผลิตภัณฑ์ และมีการสัมมนาแนวทางการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการเพิ่มช่องทางการตลาด จากผู้มีความรู้และประสบการณ์ ได้แก่ คุณณิชาลฎา เลิศปรัชญาสุขุม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร คุณยุพา กลิ่นหอม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร คุณทิพย์รัตน์ สมทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร คุณศศิพงษ์ บุญยงค์ ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตร์จารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

Back
มรกพ. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
มรกพ. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
มรกพ. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
มรกพ. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
มรกพ. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
มรกพ. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
มรกพ. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
มรกพ. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
มรกพ. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
มรกพ. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
มรกพ. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
มรกพ. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
มรกพ. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
มรกพ. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
มรกพ. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
มรกพ. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
มรกพ. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
มรกพ. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
มรกพ. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
มรกพ. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
มรกพ. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
มรกพ. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
มรกพ. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
มรกพ. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
มรกพ. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery