RSS

KPRU NEWS : นิทรรศการ KPRU ชวนช้อป OTOP ชุมชน
          วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ KPRU ชวนช้อป OTOP  โดยสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ร่วมกับหน่วยงานภายใน ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมถึงหน่วยงานภาคีเครือข่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มชุมชน และผู้ประกอบการที่ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ University as Marketplace ทั้งก่อนหน้านี้และในวันนี้
            

          นิทรรศการ KPRU ชวนช้อป OTOP จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักรยภาพชุมชนเป้าหมายด้านการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเข้าสู่ช่องทางการตลาด ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ตามแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ด้วยหลักของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
           

          สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 40 ผลงาน 30 ผลิตภัณฑ์ มีการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ ชุด “ยลวิถีชาวกำแพงเพชรสู่ผืนผ้าทอ” โดย ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พิธีมอบรางวัล “บุคลากรดีเด่นด้านบริการวิชาการและรับใช้สังคม” ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 19 รางวัล เป็นต้น

             ภาพและข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ KPRU

Back
img_6683
 
Download
img_6679
 
Download
img_6676
 
Download
img_6674
 
Download
img_6599
 
Download
img_6585
 
Download
img_6572
 
Download
img_6560
 
Download
img_6553
 
Download
img_6541
 
Download
img_6539
 
Download
img_6506
 
Download
img_6501
 
Download
img_6488
 
Download
img_6481
 
Download
img_6472
 
Download
img_6452
 
Download
img_6432
 
Download
img_6415
 
Download
img_6400
 
Download
img_6388
 
Download
img_6364
 
Download
img_6352
 
Download
img_6344
 
Download
img_6332
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery