RSS

มรภ.กำแพงเพชร เดินหน้าโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียน
และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ จัดประชุมโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก ซึ่งในวันนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้กระบวนการ PLC ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่

     1) การวางแผนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และคิดวิเคราะห์เป็น
     2) การออกแบบเครื่องมือติดตามและประเมินการจัดการเรียนการสอน
     3) การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
     4) การพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน

     ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูผู้สอนสาระภาษาไทยช่วงชั้นที่ 1 จากโรงเรียนเป้าหมายจำนวน 21 โรงเรียน โดยเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่กำแพงเพชรเขต 1 จำนวน 11 โรงเรียน และ เขต 2 จำนวน 10 โรงเรียน จำนวนกว่า 60 คน สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทยเป็นผู้นำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงได้รับเกียรติจากนายสุริยา ปราณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีจากการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการจะจัดให้มีการแสดงผลงานและจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ของนักเรียนต่อไป

Back
img_2831
 
Download
img_2828
 
Download
img_2825
 
Download
img_2823
 
Download
img_2821
 
Download
img_2818
 
Download
img_2817
 
Download
img_2814
 
Download
img_2809
 
Download
img_2808
 
Download
img_2806
 
Download
img_2805
 
Download
img_2804
 
Download
img_2800
 
Download
img_2797
 
Download
img_2795
 
Download
img_2793
 
Download
img_2791
 
Download
img_2790
 
Download
img_2779
 
Download
img_2778
 
Download
img_2776
 
Download
img_2774
 
Download
img_2772
 
Download
img_2770
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery