RSS

        มอบศูนย์การเรียนรู้ด้านอาหารท้องถิ่น ตำบลท่าขุนราม จังหวัดกำแพงเพชร
     ในโครงการ "การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน"

             วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีมอบศูนย์การเรียนรู้ด้านอาหารท้องถิ่น ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ตามโครงการ "การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาหารท้องถิ่น และเป็นศูนย์ในการยกระดับและการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารท้องถิ่นของตำบลท่าขุนราม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นตัวแทนผู้ส่งมอบ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีและคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ  และมีนายสรวิทย์ ปันสา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม และคณะ เป็นผู้รับมอบศูนย์ฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอหารท้องถิ่น ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

        
ภาพและข่าว โดย งานประชาสัมพัสนธ์ kpru

Back
img_9797
 
Download
img_9796
 
Download
img_9768
 
Download
img_9764
 
Download
img_9759
 
Download
img_9758
 
Download
img_9755
 
Download
img_9750
 
Download
img_9749
 
Download
img_9748
 
Download
img_9746
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery