RSS

การนำเสนอประกาศนโยบายการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการปฏิบัติงานวิศวกรสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2564


          วันที่ 15 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 / 2563 คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการปฏิบัติงานวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยแกนนำวิศวกรสังคม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา , นายมานัส สิงห์สถิตย์ ประธานสภานักศึกษา และนายณัฐกานต์ สอดศรี นายกองค์การบริหารนักศึกษา) ได้เข้าประชุมเพื่อนำเสนอประกาศนโยบายการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการปฏิบัติงานวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2564 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายก และกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของวิศวกร พอสรุปได้ดังนี้

             1. ในการทำงานกับชุมชน มี 2 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 การลงไปทำให้ ซึ่งกรณีนี้ชุมชนอาจไม่ได้เรียนรู้ และ แนวทางที่ 2 เป็นการเอื้อเพื่อให้ประชาชนทำเอง ซึ่งแนวทางที่ 2 นี้ วิศวกรสังคมจะต้องรู้กระบวนการที่จะส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมคิดหรือสะท้อนปัญหา หาวิธีแก้ปัญหา และลงมือแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
              2. มหาวิทยาลัยควรเสริมความรู้และทักษะเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ให้แก่วิศวกรสังคมเพื่อนำปขยายผลให้แก่ชุมชนเพื่อฟื้นฟูชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้
              3. ให้เขียนแผนกำหนดเป้าหมายการขยายผลวิศวกรให้ชัดเจน โดยในระยะแรกเป็นการขยายผลให้ผู้นำนักศึกษาของแต่ละคณะ คณะละประมาณ 20-30 คน และระยะต่อไปขยายใหครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 30 ของนักศึกษาแต่ละคณะ
           4. ขณะนี้สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการศึกษาทั่วไป โดยได้บรรจุรายวิชา “วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” ไว้ในรายวิชาศึกษาทั่วไปด้วยแล้ว ฝากให้คณะกรรมการฯ สร้างกระบวนการหรือตัวแบบการพัฒนาเพื่อสร้างกระบวนการที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกระบวนการวางแผนและจัดทำและร่วมปฏิบัติงานตามโครงการ เช่น กระบวนการ A-I-C ซึ่งเป็นกระบวนการในการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
       5. สภามหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนการพัฒนาทักษะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรให้เป็น “วิศวกรสังคม” ซึ่งเป็นโครงการที่ดี ประโยชน์ที่จะเกิดแก่นักศึกษานอกจากทักษะการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแล้ว สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับจากกระบวนการนี้ คือความอ่อนน้อมถ่อมตน การยกย่องผู้อื่น มีจิตใจที่ดีงามในการช่วยเหลือสังคม เป็นการปลูกฝังจิตใจความเป็นมนุษย์ที่ดีในสังคม ขอให้กำลังใจให้วิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรตั้งใจทำงานให้สังคม ชุมชนท้องถิ่นตามความมุ่งหวังต่อไป

Back
นำเสนอประกาศนโยบายการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการปฏิบัติงานวิศวกรสังคม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2564
 
Download
นำเสนอประกาศนโยบายการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการปฏิบัติงานวิศวกรสังคม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2564
 
Download
นำเสนอประกาศนโยบายการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการปฏิบัติงานวิศวกรสังคม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2564
 
Download
นำเสนอประกาศนโยบายการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการปฏิบัติงานวิศวกรสังคม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2564
 
Download
นำเสนอประกาศนโยบายการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการปฏิบัติงานวิศวกรสังคม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2564
 
Download
นำเสนอประกาศนโยบายการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการปฏิบัติงานวิศวกรสังคม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2564
 
Download
นำเสนอประกาศนโยบายการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการปฏิบัติงานวิศวกรสังคม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2564
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery