RSS

KPRU ขับเคลื่อนโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2563

          วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ร่วมกับธนาคารออมสิน ภาค 7 โดยมี ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ พร้อมด้วยทีมงานอาจารย์ที่ปรึกษาและตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมประชุม ในส่วนของธนาคารออมสิน ภาค 7 นำโดยนายดำหลิ ตันเยี่ยน ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 7 หน่วยสถาบันการเงินชุมชน พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม

          โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำองค์ความรู้ของสถาบันอุดมศึกษาไปร่วมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของกลุ่มองค์กรชุมชน โดยในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จะให้นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการโดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา

          สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ขยายเวลาต่อเนื่องไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยธนาคารออมสินได้สนับสนุนงบประมาณให้มหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท มีทีมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 7 ทีม โดยมีสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ เป็นหน่วยขับเคลื่อนโครงการ และบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 นี้

Back
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery