RSS

KPRU ขับเคลื่อนโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2563

          วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ร่วมกับธนาคารออมสิน ภาค 7 โดยมี ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ พร้อมด้วยทีมงานอาจารย์ที่ปรึกษาและตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมประชุม ในส่วนของธนาคารออมสิน ภาค 7 นำโดยนายดำหลิ ตันเยี่ยน ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 7 หน่วยสถาบันการเงินชุมชน พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม

          โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำองค์ความรู้ของสถาบันอุดมศึกษาไปร่วมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของกลุ่มองค์กรชุมชน โดยในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จะให้นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการโดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา

          สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ขยายเวลาต่อเนื่องไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยธนาคารออมสินได้สนับสนุนงบประมาณให้มหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท มีทีมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 7 ทีม โดยมีสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ เป็นหน่วยขับเคลื่อนโครงการ และบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 นี้

Back
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับธนาคารออมสิน
 
Download
KPRU ขับเคลื่อนออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2563
 
Download
KPRU ขับเคลื่อนออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2563
 
Download
KPRU ขับเคลื่อนออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2563
 
Download
KPRU ขับเคลื่อนออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2563
 
Download
KPRU ขับเคลื่อนออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2563
 
Download
KPRU ขับเคลื่อนออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2563
 
Download
KPRU ขับเคลื่อนออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2563
 
Download
KPRU ขับเคลื่อนออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2563
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery