RSS

การประชุมรวมพลังสื่อสารมวลชนร่วมสร้างสร้างสังคมคุณธรรม “คนดี มีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่สังคม”

     วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมสาธารณสุขมูลฐาน วัดบ่อสามแสน ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร รศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย อาจารย์ธัญรดี บุญปัน ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ อาจารย์ ดร.พิมพ์นารา บรรจง รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนางวรรณภา สุวรรณพงษ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมดำเนินการประชุมรวมพลังสื่อสารมวลชนร่วมสร้างสร้างสังคมคุณธรรม “คนดี มีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่สังคม” (เครือข่ายภาคสื่อสารมวลชน จ.กำแพงเพชร) โดยมีนางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการจัดประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้มี นางเยาวลักษณ์ เครือคำขาว ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร เครือข่ายสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และคณะทำงานเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 30 คน เข้าร่วมการประชุม

   การจัดประชุมรวมพลังสื่อสารมวลชนร่วมสร้างสร้างสังคมคุณธรรม “คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่สังคม” (เครือข่ายภาคสื่อสารมวลชน จ.กำแพงเพชร) มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากสื่อมวลชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในนิยามของคนดีที่ควรได้รับการยกย่อง และมีช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับทราบเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คนทำดี และใช้เป็นฐานข้อมูลในการนำเสนอพื้นที่สื่อสร้างสังคมคุณธรรม โดยที่ประชุมได้ขอความร่วมมือพื้นที่สื่อสารสาธารณจากสื่อมวลชนในพื้นที่ร่วมในการเผยแพร่ยกย่องเชิดชูเกียรติคนดี โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นผู้ร่วมสรุประดมความคิดเห็นจากเครือข่ายสื่อมวลชนฯ โดยจากข้อสรุปได้กำหนดจัดให้มีกลุ่มไลน์ และสร้างกลุ่มในเฟสบุคเป็นพื้นที่ยกย่องเชิดชูเกียรติของคนดี ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ขอความร่วมมือสื่อมวลชน และสร้างเครือข่าวนักข่าวพลเมืองเพื่อร่วมกันค้นหาคนดีของจังหวัดกำแพงเพชร ตลอดจนคัดเลือกบุคคล องค์กร ชุมชน เพื่อจัดทำสื่อในการเผยแพร่คุณงามความดีไปสู่สาธารณชน และจัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติในโอกาสต่อไป

Back
 
 
Powered by Phoca Gallery