RSS

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้ารับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ
การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

     วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้ารับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดา แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ซึ่งประกอบด้วย นางสาวกีรติ แก้วสัมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และคณะจำนวน 4 ท่าน จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) และนางสาวสุจิตรา วณิชธนะชากร นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ และคณะ จำนวน 5 ท่าน   จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

     โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เป็นโครงการตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

Back
มรภ.กำแพงเพชร เข้ารับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร เข้ารับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร เข้ารับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร เข้ารับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร เข้ารับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร เข้ารับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร เข้ารับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร เข้ารับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร เข้ารับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร เข้ารับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร เข้ารับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร เข้ารับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร เข้ารับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร เข้ารับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร เข้ารับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร เข้ารับการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery