RSS

นิทรรศการวิชาการ "สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง : พระแม่แห่งแผ่นดิน"

          วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการวิชาการ "สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง : พระแม่แห่งแผ่นดิน" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2565 จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิด
          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทั้งด้านวิชาการ และทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ให้กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก กิจกรรมนี้ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อแสดงนิทรรศการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2. เพื่อจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานนิทรรศการ 3. เพื่อบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักเรียน และนักศึกษา
          จากนั้นเวลา 10.00 น. มีกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง "จักรวาลนิรมิต (Metaverse) กับการศึกษาไทยในอนาคต โดย ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

Back
img_7267_resize
 
Download
img_7266_resize
 
Download
img_7262_resize
 
Download
img_7257_resize
 
Download
img_7247_resize
 
Download
img_7245_resize
 
Download
img_7243_resize
 
Download
img_7242_resize
 
Download
img_7241_resize
 
Download
img_7240_resize
 
Download
img_7239_resize
 
Download
img_7238_resize
 
Download
img_7237_resize
 
Download
img_7236_resize
 
Download
img_7234_resize
 
Download
img_7233_resize
 
Download
img_7231_resize
 
Download
img_7229_resize
 
Download
img_7227_resize
 
Download
img_7226_resize
 
Download
img_7224_resize
 
Download
img_7223_resize
 
Download
img_7221_resize
 
Download
img_7219_resize
 
Download
img_7217_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery