RSS

การประชุมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้  “พืชเศรษฐกิจ กัญชง แก่ประชาชนผู้สนใจในจังหวัดกำแพงเพชร” 

          เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ บริษัทกำแพงเพชรเฮมพ์ จำกัด จัดการประชุมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ภายใต้หัวข้อ “พืชเศรษฐกิจ กัญชง แก่ประชาชนผู้สนใจในจังหวัดกำแพงเพชร” ซึ่งโครงการนี้มีเกษตรกรและผู้ที่สนใจ จากจังหวัดกำแพงเพชรและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมการประชุมจำนวนกว่า 120 คน

          การประชุมนี้จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความความเข้าใจในกระบวนการปลูกกัญชง เพื่อประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับพืชกัญชงในอันดับต้นๆ ของประเทศ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.อดิศว์ ทัศณรงค์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เภสัชกร บุรี คำเพ็ญ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เภสัชกร พรสุรีย์ ศรีสว่าง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กองควบคุมวัตถุเสพติด คณะกรรมการอาหารและยา รองศาสตราจารย์ดร.อิทธิสุนทร นันทกิจ  รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.สรกนก วิมลมั่งคั่ง ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น สาขาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

Back
พืชเศรษฐกิจ กัญชง แก่ประชาชนผู้สนใจในจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
พืชเศรษฐกิจ กัญชง แก่ประชาชนผู้สนใจในจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
พืชเศรษฐกิจ กัญชง แก่ประชาชนผู้สนใจในจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
พืชเศรษฐกิจ กัญชง แก่ประชาชนผู้สนใจในจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
พืชเศรษฐกิจ กัญชง แก่ประชาชนผู้สนใจในจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
พืชเศรษฐกิจ กัญชง แก่ประชาชนผู้สนใจในจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
พืชเศรษฐกิจ กัญชง แก่ประชาชนผู้สนใจในจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
พืชเศรษฐกิจ กัญชง แก่ประชาชนผู้สนใจในจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
พืชเศรษฐกิจ กัญชง แก่ประชาชนผู้สนใจในจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery