RSS

มรภ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล จังหวัดกำแพงเพชร ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

 

          วันที่ 16 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้  นำโดย ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดี ร่วมเตรียมการพื้นที่และให้คำปรึกษาแก่แกนนำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ในการเข้ารับการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด

          การพัฒนาพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เป้าหมายต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรดำเนินการตามโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมรายได้แก่ประชาชน ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

           หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร มีเป้าหมายสำคัญคือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนขอให้มหาวิทยาลัยฯ ได้วางรากฐานการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยตลอดปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้สำนักบริการวิชาการฯ รับผิดชอบพื้นที่เพื่อพัฒนาร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ เช่น เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล พัฒนาชุมชนอำเภอ นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จ.กำแพงเพชร มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น

         1) การจัดตั้งกลุ่มจัดทำปุ๋ยคอก และปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง ซึ่งในระยะแรกได้ทำขายกันเองภายในสมาชิกกลุ่ม และขยายผลไปยังภายนอก จนในปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม และปุ๋ยที่สมาชิกนำไปใช้ทำให้เกิดผลผลิตที่ดีขึ้น จนปัจจุบันมีการบอกต่อและหันมาใช้ปุ๋ยที่กลุ่มร่วมกันจัดทำขึ้น และขยายผลไปยังประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงกันมากขึ้น

         2) กิจกรรมลดรายจ่ายในครัวเรือน เช่น การทำน้ำยาอเนกประสงค์จากมะนาวซึ่งเป็นผลผลิตสำคัญของชุมชนในยามที่ผลผลิตออกมากทำให้ราคาตกต่ำ /การรวมกลุ่มเลี้ยงปลานิลและแปลงผักสวนครัวรอบบ่อซึ่งเป็นโครงการที่นักศึกษา “วิศวกรสังคมKPRU” ดำเนินการเอง โดยสำนักบริการวิชาการฯ สนับสนุนงบประมาณและให้คำปรึกษา / การจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีของกลุ่ม และการจัดทำถังปุ๋ยหมักครัวเรือนจากเศษอาหาร 

          3) การพัฒนากลุ่มผ้าทอผ้าขาวม้าให้มีความหลากหลายและสร้างอัตลักษณ์ รวมทั้งสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอภูมิปัญญาของชุมชน เป็นต้น 

          และสิ่งที่เป็นความหวังของผู้นำ แกนนำ และประชาชนในชุมชนที่อยากให้เกิดขึ้น คือ การทำโคกหนองนา โมเดล ในพื้นที่สาธารณะของชุมชน เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเพื่อผลักดันให้เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น การพาผู้นำและแกนนำในพื้นที่ไปศึกษาดูงาน การปรับพื้นที่ และการส่งเสริมความรู้จนทำให้ในปัจจุบันสามารถฟื้นฟูพื้นที่โคก หนอง นาโมเดล ได้สำเร็จ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบอย่างยั่งยืนต่อไป
          จากกิจกรรมข้างต้น ทำให้ชุมชนมีความมั่นใจที่จะส่งผลงานของหมู่บ้านเข้ารับการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ในวันนี้ เป็นกำลังใจให้ชุมชนกันนะ

#ราชภัฏคนของพระราชา

 

ภาพ/ข่าว : สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

Back
มรภ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery