RSS

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.กำแพงเพชร MOU เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ 28 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร


          วันที่ 8 กันยายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 28 โรงเรียน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และเป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 28 ท่าน ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

          รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า MOU ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีโรงเรียนที่ร่วมลงนาม MOU จำนวนทั้งสิ้น 28 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนโกสัมพีวิทยา โรงเรียนขาณุวิทยา โรงเรียนคณฑีพิทยาคม โรงเรียนคลองขลุงราษฏ์รังสรรค์ โรงเรียนคลองลานวิทยา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา โรงเรียนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนนครไตรตรึงษ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โรงเรียนพิไกรวิทยา โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม โรงเรียนลานกระบือวิทยา โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม โรงเรียนวังแขมวิทยาคม โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ โรงเรียนวัชรวิทยา โรงเรียนสลกบาตรวิทยา โรงเรียนสักงามวิทยา และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

Back
img_4431_resize
 
Download
img_4430_resize
 
Download
img_4427_resize
 
Download
img_4426_resize
 
Download
img_4420_resize
 
Download
img_4414_resize
 
Download
img_4410_resize
 
Download
img_4219_resize
 
Download
img_4217_resize
 
Download
img_4199_resize
 
Download
img_4197_resize
 
Download
img_4189_resize
 
Download
img_4181_resize
 
Download
img_4177_resize
 
Download
img_4170_resize
 
Download
img_4166_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery