RSS

มรภ.กำแพงเพชร จัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาแผน 3 ปี (2568-2570) เข้าสู่แผนจังหวัดกำแพงเพชร

 

        วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นต้น ในการร่วมกันจัดทำข้อเสนอโครงการการบูรณาการการใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลัง "การพัฒนาและยกระดับมันสำหลัง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วย BCG Model" ณ ห้องประชุม KPRU Home อาคารสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

       สำหรับการประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค ประเด็นการพัฒนาเพิ่มมูลค่าพืชอัตลักษณ์และพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงของจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยหลัก BCG Model

Back
กาพัฒนาและยกระดับมันสำปะหลัง ด้วยหลัก BCG Model
 
Download
กาพัฒนาและยกระดับมันสำปะหลัง ด้วยหลัก BCG Model
 
Download
กาพัฒนาและยกระดับมันสำปะหลัง ด้วยหลัก BCG Model
 
Download
กาพัฒนาและยกระดับมันสำปะหลัง ด้วยหลัก BCG Model
 
Download
กาพัฒนาและยกระดับมันสำปะหลัง ด้วยหลัก BCG Model
 
Download
กาพัฒนาและยกระดับมันสำปะหลัง ด้วยหลัก BCG Model
 
Download
กาพัฒนาและยกระดับมันสำปะหลัง ด้วยหลัก BCG Model
 
Download
กาพัฒนาและยกระดับมันสำปะหลัง ด้วยหลัก BCG Model
 
Download
กาพัฒนาและยกระดับมันสำปะหลัง ด้วยหลัก BCG Model
 
Download
กาพัฒนาและยกระดับมันสำปะหลัง ด้วยหลัก BCG Model
 
Download
กาพัฒนาและยกระดับมันสำปะหลัง ด้วยหลัก BCG Model
 
Download
กาพัฒนาและยกระดับมันสำปะหลัง ด้วยหลัก BCG Model
 
Download
กาพัฒนาและยกระดับมันสำปะหลัง ด้วยหลัก BCG Model
 
Download
กาพัฒนาและยกระดับมันสำปะหลัง ด้วยหลัก BCG Model
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery