RSS

พิธีส่งมอบโรงอบแห้งรมควันเครื่องจักสานไม้ไผ่และตู้อบพลังงานทางเลือก และถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้นวัตกรรมฯ

        วันที่ 1 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ จัดพิธีส่งมอบโรงอบแห้งรมควันเครื่องจักสานไม้ไผ่และตู้อบพลังงานทางเลือก และถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้นวัตกรรมฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ เอกอุฬาร และอาจารย์เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ ณ บ้านพุสะแก ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีผู้แทนจากอำเภอเมืองตาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ผู้นำชุมชนและประชาชนกว่า 60 เข้าร่วมกิจกรรม
ตามที่จังหวัดตากร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีความร่วมมือในการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายจำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านป่าคาเก่า ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ และ หมู่บ้านพุสะแก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้เริ่มดำเนินการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายไประยะหนึ่งแล้ว
อนึ่งสำหรับพื้นที่เป้าหมายบ้านพุสะแก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนา คือ “การพัฒนากลุ่มอาชีพและพัฒนานวัตกรรมการผลิตเครื่องจักสานและผลผลิตทางการเกษตร” โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ แล้ว ได้แก่
1. การระดมความคิดเห็นและให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต สร้างการยอมรับ การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และจัดตั้งกลุ่มอาชีพบ้านพุสะแก โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างรายได้ ให้กับชุมชน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
2. อบรมเชิงปฏิบัติการทำน้ำยาอเนกประสงค์จากน้ำมะนาว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
3. อบรมเชิงปฏิบัติการทำปุ๋ยคอกเพื่อเพิ่มมูลค่ามูลวัว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561
4. การเพิ่มมูลค่ามูลวัว สู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน “ดินอินทรีย์บ้านพุสะแก” โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำดินอินทรีย์จากมูลวัว ด้วยเทคนิคแบบไม่พลิกกลับกอง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 และทำการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า กำหนดราคาขายเพื่อเป็นสินค้าของชุมชน จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ (Story) , สื่อวีดิทัศน์ และออกแบบ Mascot รวมถึงพัฒนาช่องทางการจำหน่าย ทางออนไลน์ (Page Facebook)
5. การพัฒนานวัตกรรมโรงอบแห้งรมควันเครื่องจักสานไม้ไผ่ โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. การพัฒนานวัตกรรมตู้อบสมุนไพรและผลผลิตทางการเกษตรด้วยพลังงานทางเลือก โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยกิจกรรมต่อไปคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ และการสร้างความรู้กระบวนการบริหารจัดการกลุ่ม เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เป้าหมายนี้ มีการยกระดับรายได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการต่อไป

 

Back
s__15794255_resize
 
Download
s__15794252_resize
 
Download
s__15794250_resize
 
Download
s__15794246_resize
 
Download
s__15794245_resize
 
Download
s__15794244_resize
 
Download
s__15794243_resize
 
Download
s__15794242_resize
 
Download
s__15794241_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery