RSS

KPRU NEWS : การประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมมือการส่งเสริมการส่งผลิตภัณฑ์ที่เข้าหลักเกณฑ์ ในการขายสินค้าที่ตลาด อตก.

           วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมมือการส่งเสริมการส่งผลิตภัณฑ์ที่เข้าหลักเกณฑ์ ในการขายสินค้าที่ตลาด อตก. โดยมี ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะดำเนินงานจาก องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) นำโดย นายปิยวุฒิ วิหงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจเกษตร รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ อ.ต.ก. จากนั้น นายปิยวุฒิ วิหงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจเกษตรและรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ อ.ต.ก. ได้ให้ข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการทำความร่วมมือการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ ตลาด อตก. และส่งจัดจำหน่าย ซึ่งมี คณะดำเนินงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมฯ

          องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายปิยวุฒิ วิหงส์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรคุณภาพสูง การแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งได้เดินทางจัดกิจกรรมหลายจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดกำแพงเพชรเป็นเป้าหมายหนึ่งในการดำเนินโครงการ จึงเป็นโอกาสที่เหมาะสมในการร่วมมือกันของเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความสนับสนุนการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรและชุมชน ในด้านการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และ อตก.เป็นหน่วยงาน แหล่งกลางในการรับซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสินค้าอื่นๆ

          สำหรับการประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมมือฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหาแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ให้ได้มาตรฐานขององค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อตก.) และเพื่อการหาแนวทางในการหาแหล่งทุนในการสนับสนุนนักวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อตก.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          จากนั้น เวลา 15.30 น. คณะดำเนินงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนและพบนักวิจัย ณ ศูนย์ OTOP มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
 
 
Powered by Phoca Gallery