RSS

KPRU NEWS : จังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนา
จังหวัดกำแพงเพชร 20 ปี พ.ศ. 2566-2585

          วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร 20 ปี พ.ศ. 2566 - 2585 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้อง

          มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดี และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่วิทยากร ในการรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนสรุป (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2566 - 2585

Back
img_7914_resize
 
Download
img_7913_resize
 
Download
img_7912_resize
 
Download
img_7911_resize
 
Download
img_7910_resize
 
Download
img_7909_resize
 
Download
img_7907_resize
 
Download
img_7906_resize
 
Download
img_7904_resize
 
Download
img_7901_resize
 
Download
img_7897_resize
 
Download
img_7895_resize
 
Download
img_7889_resize
 
Download
img_7888_resize
 
Download
img_7885_resize
 
Download
img_7883_resize
 
Download
img_7882_resize
 
Download
img_7879_resize
 
Download
img_7877_resize
 
Download
img_7874_resize
 
Download
img_7873_resize
 
Download
img_7872_resize
 
Download
img_7870_resize
 
Download
img_7869_resize
 
Download
img_7867_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery