RSS

 โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ตรวจสอบแพรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (Central Lab) ด่านชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก

 
     วันนี้ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ วิฑิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เข้าพบนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อนำเสนอข้อเสนอโครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ตรวจสอบแพรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (Central Lab) ด่านชายแดนแม่สอด งบประมาณ 80 ล้านบาท จัดตั้ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
 
     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งจากข้อเรียกร้องของเกษตรกร สภาเกษตรกร ผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร หอการค้าจังหวัดตาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เกี่ยวกับความเสียหายของผลิตผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มแปรรูปที่เกิดจากการที่ไม่สามารถตรวจสอบการปนเปื้อนจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือได้ทันเวลา หรือใช้เวลามากในการส่งตัวอย่างทำให้เกิดความล่าช้าในการนำเข้าส่งออกซึ่งมีผลอย่างมากกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้ผลักดันให้โครงการนี้เป็นโครงการสำคัญของจังหวัดตาก และกำหนดช่องทางการขอรับงบประมาณ จำนวน 3 ช่องทางได้แก่
     1. ครม.สัญจร
     2. งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
     3. เสนอผ่าน กรอ. ขอความเห็นชอบส่งให้กระทรวงมหาดไทย พิจารณาขอรับสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)

 
? เว็ปไซต์มหาวิทยาลัย www.kpru.ac.th
☎️ 055 706 555
? สมัครเรียน https://admission.kpru.ac.th/admission2022/
 
Back
โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ตรวจสอบแพรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (Central Lab) ด่านชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก
 
Download
โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ตรวจสอบแพรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (Central Lab) ด่านชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก
 
Download
โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ตรวจสอบแพรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (Central Lab) ด่านชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก
 
Download
โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ตรวจสอบแพรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (Central Lab) ด่านชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก
 
Download
โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ตรวจสอบแพรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (Central Lab) ด่านชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก
 
Download
โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ตรวจสอบแพรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (Central Lab) ด่านชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery