RSS

นิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางศิลปะและผลงานจากการบริการวิชาการของชุมชน และกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ

          วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชาศิลปะศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการศิลปะสัญจรสู่ชุมชน กิจกรรมนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางศิลปะและผลงานจากการบริการวิชาการของชุมชน และกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ ประธานสาขาวิชาศิลปะศึกษา กล่าวว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการด้วยศาสตร์ทางศิลปะแก่ชุมชน ท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้ชุมชนสามารถสร้างสรรค์หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ รวมทั้งการจัดนิทรรศการเผยแพร่นำเสนอผลงานศิลปะของนักศึกษา และกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับบุคลากร นักเรียน และครูอาจารย์ในสถานศึกษา หรือท้องถิ่น เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการกับการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ด้วยวิชาการและวิชาพี

          กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย การลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ ตำบลคลองน้ำไหล โดยกิจกรรมสร้างสรรค์ลวดลายผ้าด้วยกระบวนการมัดย้อม กิจกรรมนิทรรศการการเผยแพร่ผลงานทางศิลปะ ซึ่งประกอบด้วยผลงานศิลปะจากนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และศิลปินอิสระจากภายนอกของจังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรมสาธิตการสร้างสรรค์งานศิลปะ Character Design และกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนภายในจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจัดกิจกรรมดังกล่าวระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_7048_resize
 
Download
img_7047_resize
 
Download
img_7045_resize
 
Download
img_7044_resize
 
Download
img_7042_resize
 
Download
img_7041_resize
 
Download
img_7040_resize
 
Download
img_7038_resize
 
Download
img_7037_resize
 
Download
img_7036_resize
 
Download
img_7035_resize
 
Download
img_7034_resize
 
Download
img_7033_resize
 
Download
img_7032_resize
 
Download
img_7030_resize
 
Download
img_7028_resize
 
Download
img_7027_resize
 
Download
img_7026_resize
 
Download
img_7025_resize
 
Download
img_7023_resize
 
Download
img_7021_resize
 
Download
img_7020_resize
 
Download
img_7019_resize
 
Download
img_7018_resize
 
Download
img_7016_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery