RSS

โครงการบริการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรม (Innovation)
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาบูรณาการเกณฑ์ ว PA/2564
(สำหรับครูชำนาญการพิเศษ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ)

              วันที่ 27 มีนาคม 2566 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จัดโครงการ บริการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมInnovation) การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาบูรณาการเกณฑ์ ว PA/2564 (สำหรับครูชำนาญการพิเศษ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธี

              โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการบริการวิชาการแก่โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่เขตบริการ จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร สุโขทัย และจังหวัดตาก เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และเพื่อให้ครูผู้สอนที่ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษในปัจจุบัน หรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจบ  ขวัญมั่น และคณะ

              มีกำหนดการการอบรมทั้งหมด 2 รุ่น ได้แก่รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2566 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 120 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_9999_resize
 
Download
img_8374_resize
 
Download
img_8368_resize
 
Download
img_8365_resize
 
Download
img_8363_resize
 
Download
img_8361_resize
 
Download
img_8359_resize
 
Download
img_8356_resize
 
Download
img_8346_resize
 
Download
img_8344_resize
 
Download
img_8343_resize
 
Download
img_8338_resize
 
Download
img_8336_resize
 
Download
img_8335_resize
 
Download
img_8334_resize
 
Download
img_8333_resize
 
Download
img_8331_resize
 
Download
img_8324_resize
 
Download
img_8309_resize
 
Download
img_8308_resize
 
Download
img_8306_resize
 
Download
img_8304_resize
 
Download
img_8300_resize
 
Download
img_8297_resize
 
Download
img_8295_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery