RSS

                              กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์” และอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการพัฒนานวัตกรรม และการเขียนรายงานการพัฒนานวัตกรรม”

                           เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์” และอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการพัฒนานวัตกรรม และการเขียนรายงานการพัฒนานวัตกรรม” ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เขต 2 รวมจำนวน 21 โรงเรียน รวมถึงศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เขต 2 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและกว่างเปิดการจัดการอบรมฯ ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ และวางแผนการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์

                                                                      ภาพ/ข่าว โดย : สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร

Back
jpg-001 20
 
Download
jpg-001 19
 
Download
jpg-001 18
 
Download
jpg-001 17
 
Download
jpg-001 16
 
Download
jpg-001 15
 
Download
jpg-001 14
 
Download
jpg-001 13
 
Download
jpg-001 12
 
Download
jpg-001 11
 
Download
jpg-001 10
 
Download
jpg-001 9
 
Download
jpg-001 8
 
Download
jpg-001 7
 
Download
jpg-001 6
 
Download
jpg-001 5
 
Download
jpg-001 4
 
Download
jpg-001 3
 
Download
jpg-001 2
 
Download
jpg-001 1
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery