RSS

การประชุม PM แนวทางการจัดทำ Tumbon Profile 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)

          วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุม PM-KPRU (U2T) แนวทางการจัดทำ Tumbon Profile และการเก็บข้อมูลแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ ได้ชี้แจงขอบเขตภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งทำหน้าที่เป็น PM (Project Manager) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ระดมคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนทั้งสิ้นจำนวนกว่า 120 คน  จากนั้นเป็นการนำชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานสถานภาพตำบล ; Tumbon Profile การวิเคราะห์ข้อมูลจาก TPMAP การประเมินศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย รวมถึงการเก็บข้อมูลแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยภาระงานแรกนี้จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 

Back
การประชุม PM แนวทางการจัดทำ Tumbon Profile โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)
 
Download
การประชุม PM แนวทางการจัดทำ Tumbon Profile โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)
 
Download
การประชุม PM แนวทางการจัดทำ Tumbon Profile โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)
 
Download
การประชุม PM แนวทางการจัดทำ Tumbon Profile โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)
 
Download
การประชุม PM แนวทางการจัดทำ Tumbon Profile โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)
 
Download
การประชุม PM แนวทางการจัดทำ Tumbon Profile โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)
 
Download
การประชุม PM แนวทางการจัดทำ Tumbon Profile โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)
 
Download
การประชุม PM แนวทางการจัดทำ Tumbon Profile โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)
 
Download
การประชุม PM แนวทางการจัดทำ Tumbon Profile โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)
 
Download
การประชุม PM แนวทางการจัดทำ Tumbon Profile โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)
 
Download
การประชุม PM แนวทางการจัดทำ Tumbon Profile โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery