RSS

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร

 
    วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต อธิการบดี พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กร หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมที่ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
 
     นางสาวภัชกุล ตรีพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันทบทวนข้อมูลศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร และจัดทำแผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรให้เกิดรูปธรรมชัดเจน ในการจัดทำแผนดังกล่าวมุ่งเน้นให้ตรงกับศักยภาพความต้องการของประชาชนภายในจังหวัด และทันต่อสถานการณ์ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ แผนเขตการพัฒนาการท่องเที่ยว แผนเขตการพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม แผนพัฒนาประเทศและเป้าหมายการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และตรงตามประเด็นการพัฒนาที่ 2 ได้แก่ การพัฒนาการบริหารจัดการท่องเที่ยวทางมรดกโลกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติ เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และวิถีชุมชนเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่สากลต่อไป
Back
การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร 2567
 
Download
การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร 2567
 
Download
การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร 2567
 
Download
การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร 2567
 
Download
การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร 2567
 
Download
การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร 2567
 
Download
การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร 2567
 
Download
การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร 2567
 
Download
การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร 2567
 
Download
การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร 2567
 
Download
การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร 2567
 
Download
การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร 2567
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery