RSS

การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

              วันที่ 19 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชนทั่วไป และบัณฑิตจบใหม่  สำหรับนักศึกษาประเภทนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ณ ปัจจุบัน จะทำการสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2564 จำนวน 1,501 คน

              มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้กำหนดอัตราการจ้างงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 1,200 อัตรา ในพื้นที่ตำบลเป้าหมาย จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก รวม 60 ตำบล แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทประชาชนทั่วไป จำนวน 300 อัตรา (ตำบลละ 5 อัตรา) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 600 อัตรา (ตำบลละ 10 อัตรา)  ประเภทนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ณ ปัจจุบัน  จำนวน 300 อัตรา (ตำบละ 5 อัตรา)  โดยเป็นการจ้างงานในระยะเวลา 12 เดือน และปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลเป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก

          โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยการแบ่งจำนวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ กระจายไปยังอาคารต่าง ๆ เพื่อลดความแออัดของจำนวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ได้แก่ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารคณะครุศาสตร์ อาคาร KPRU HOME อาคารกิจการนักศึกษา (SAC) อาคารคณะวิทยาการจัดการ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  ซึ่งได้กำหนดให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์และผู้ปฏิบัติงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างทางสังคม  นอกจากนี้ยังมีการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสัมภาษณ์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จาก ศบค. อำเภอเมืองกำแพงเพชร

Back
img_9613
 
Download
img_9601
 
Download
img_9592
 
Download
img_9590
 
Download
img_9588
 
Download
img_9580
 
Download
img_9573
 
Download
img_9572
 
Download
img_9558
 
Download
img_9552
 
Download
img_9540
 
Download
img_9538
 
Download
img_9532
 
Download
img_9525
 
Download
img_9520
 
Download
img_9519
 
Download
img_9514
 
Download
img_9512
 
Download
img_9510
 
Download
img_9508
 
Download
img_9502
 
Download
img_9499
 
Download
img_9496
 
Download
1k8a9430
 
Download
1k8a9429
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery