RSS

การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

              วันที่ 19 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ประเภทประชาชนทั่วไป และบัณฑิตจบใหม่  สำหรับนักศึกษาประเภทนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ณ ปัจจุบัน จะทำการสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2564 จำนวน 1,501 คน

              มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้กำหนดอัตราการจ้างงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 1,200 อัตรา ในพื้นที่ตำบลเป้าหมาย จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก รวม 60 ตำบล แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทประชาชนทั่วไป จำนวน 300 อัตรา (ตำบลละ 5 อัตรา) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 600 อัตรา (ตำบลละ 10 อัตรา)  ประเภทนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ณ ปัจจุบัน  จำนวน 300 อัตรา (ตำบละ 5 อัตรา)  โดยเป็นการจ้างงานในระยะเวลา 12 เดือน และปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลเป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก

          โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ด้วยการแบ่งจำนวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ กระจายไปยังอาคารต่าง ๆ เพื่อลดความแออัดของจำนวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ได้แก่ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารคณะครุศาสตร์ อาคาร KPRU HOME อาคารกิจการนักศึกษา (SAC) อาคารคณะวิทยาการจัดการ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  ซึ่งได้กำหนดให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์และผู้ปฏิบัติงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างทางสังคม  นอกจากนี้ยังมีการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสัมภาษณ์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จาก ศบค. อำเภอเมืองกำแพงเพชร

Back
1k8a9428
 
Download
1k8a9420
 
Download
1k8a9413
 
Download
1k8a9409
 
Download
1k8a9407
 
Download
1k8a9403
 
Download
1k8a9396
 
Download
1k8a9394
 
Download
1k8a9377
 
Download
1k8a9376
 
Download
1k8a9367
 
Download
1k8a9363
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery