RSS

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการประชุมการดำเนินงานในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ในความร่วมมือระหว่างจังหวัดตาก กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

          วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดตาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชุมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในความร่วมมือระหว่างจังหวัดตากกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม พร้อมกันนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจาก 9 อำเภอ รวมถึงหน่วยงานทางการศึกษาระดับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

          การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และแผนการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รวมถึงการพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดตากและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และการพิจารณาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

          โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้น้อมนำพระบรมราโชบาย ที่จะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงของชาติ โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย พัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน พัฒนาครู(คุณภาพ) และพัฒนาโรงเรียน ภายใต้การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างใกล้ชิด

 

Back
การประชุมการดำเนินงานในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดตาก
 
Download
การประชุมการดำเนินงานในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดตาก
 
Download
การประชุมการดำเนินงานในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดตาก
 
Download
การประชุมการดำเนินงานในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดตาก
 
Download
การประชุมการดำเนินงานในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดตาก
 
Download
การประชุมการดำเนินงานในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดตาก
 
Download
การประชุมการดำเนินงานในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดตาก
 
Download
การประชุมการดำเนินงานในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดตาก
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery