RSS

มรภ.กำแพงเพชร  รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ
2563

            วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการฯ ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ  และคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าพบนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวเข้าเข้าร่วมการประชุม ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร  ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร

       สำหรับในปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นฯ  จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้แก่ชุมชนฐานราก จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 6 พื้นที่  2)โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จำนวน 11 ผลิตภัณฑ์  3) โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 20 โรงเรียน 4) โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 21 โรงเรียน และ 5) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 22 ตำบล

           และแผนการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ โครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 6 โครงการ  ดังนี้ 1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้แก่ชุมชนฐานราก 2)โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน  3) โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  4) โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้ายการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด และโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ระดับตำบล นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษาฯ เพื่อกำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 40 ตำบลในจังหวัดกำแพงเพชร

            ในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้ข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัยในการร่วมเป็นกลไกการพัฒนาจังหวัด ที่เป็นจุดเน้นเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมต่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการสร้างมูลค่าเพิ่มและอนุรักษ์ “กล้วยไข่” ซึ่งจุดเน้นทั้ง 2 เรื่องเป็นอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร โดยจังหวัดพร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือนี้อย่างเต็มที่

             นอกจากนี้ ได้มีการประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมในการรายงานผลการดำเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  แก่พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี

Back
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery