RSS

รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 
และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างจังหวัดตากกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

           วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดตาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์มหาวิทยาลัยรราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าพบ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างจังหวัดตากกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

        สำหรับในปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นฯ  จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้แก่ชุมชนฐานราก จังหวัดตาก จำนวน 2 พื้นที่  2)โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์  3) โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 20 โรงเรียน 4) โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 20 โรงเรียน และ 5) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 15ตำบล

          จากนั้นมหาวิทยาลัยฯ ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่ โครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 6 โครงการ  ดังนี้ 1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้แก่ชุมชนฐานราก 2)โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน  3) โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  4) โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้ายการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด และโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ระดับตำบล นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษาฯ เพื่อดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 24 ตำบลในจังหวัดตาก

          นอกจากนี้ ได้มีการประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมในการรายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และมาตรการเยียวยาที่จังหวัดตากได้ดำเนินการช่วยเหลือปราชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ แก่พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร                                       

Back
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดตาก
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดตาก
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดตาก
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดตาก
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดตาก
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดตาก
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดตาก
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดตาก
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดตาก
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดตาก
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดตาก
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดตาก
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดตาก
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดตาก
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดตาก
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดตาก
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดตาก
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดตาก
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดตาก
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดตาก
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดตาก
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดตาก
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดตาก
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดตาก
 
Download
รายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดตาก
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery