RSS

พิธีลงนามบันทึกความตกลงในการจัดการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
และผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีลงนามบันทึกความตกลงในการจัดการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงแพงเพชร  และนายสุรชัย ทับยา ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ได้ลงนามบันทึกความตกลงในการจัดการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ และนางสาววัชรา เงินบริสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ เป็นพยาน จากนั้นสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานที่การจัดการอบรม ณ อาคาร KPRU HOME

          มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ในการให้บริการจัดการอบรมฯ แก่ประชาชนสำหรับการขอใบอนุญาตขับรถและขอต่อใบอนุญาตขับรถ ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ เวลา 08.30 น.  ณ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ชั้น 2 อาคาร KPRU HOME โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Back
img_0067_resize
 
Download
img_0066_resize
 
Download
img_0064_resize
 
Download
img_0063_resize
 
Download
img_0061_resize
 
Download
img_0060_resize
 
Download
img_0057_resize
 
Download
img_0056_resize
 
Download
img_0054_resize
 
Download
img_0053_resize
 
Download
img_0050_resize
 
Download
img_0049_resize
 
Download
img_0046_resize
 
Download
img_0045_resize
 
Download
img_0043_resize
 
Download
img_0041_resize
 
Download
img_0039_resize
 
Download
img_0038_resize
 
Download
img_0036_resize
 
Download
img_0034_resize
 
Download
img_0033_resize
 
Download
img_0032_resize
 
Download
img_0030_resize
 
Download
img_0029_resize
 
Download
img_0027_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery