RSS

อบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Life Long Learning)
ด้วยระบบดิจิทัลสำหรับนักศึกษาและประชาชนในยุควิถีชีวิตใหม่ New normal

    เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Lifelong Learning) ด้วยระบบดิจิทัลสำหรับนักศึกษาและประชาชนในยุควิถีชีวิตใหม่ New normal ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคาทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีอาจารย์ปาณเลิศ ศิริวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ  กล่าวรายงานว่า การอบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Life Long Learning) ด้วยระบบดิจิทัลสำหรับนักศึกษาและประชาชนในยุควิถีชีวิตใหม่ New normal จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Lifelong Learning) เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรพัฒนาทักษะของบัณฑิตและแรงงานในชุมชน (Upskill/Reskill) ร่วมกับสถานประกอบการและภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน แลเพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการสร้างนวัตกรรมพัฒนาท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21

    ซึ่งโครงการดังกล่าว แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรมย่อย คือ กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Lifelong Learning) ด้วยระบบดิจิทัล สำหรับเยาวชน บัณฑิตจบใหม่ ประชาน หรือชุมชนในยุคชีวิตวิถีใหม่ กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศร่วมกับสถานประกอบการ/หน่วยงาน ให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่น้อยกว่า 50 ต่อ 1 หลักสูตร ประกอบด้วย เยาวชน บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมที่ 3 เผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Lifelong Learning) ด้วยระบบดิจิทัลสำหรับเยาวชน บัณฑิตจบใหม่ และประชาชน ในยุคชีวิตวิถีใหม่ New Normal ในรูปแบบรายงานวิจัยและบทความวิชาการ โดยมีสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน ให้คำปรึกษา กำกับ ติดตามและจัดอบรม

Back
อบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Life Long Learning) 2565
 
Download
อบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Life Long Learning) 2565
 
Download
อบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Life Long Learning) 2565
 
Download
อบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Life Long Learning) 2565
 
Download
อบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Life Long Learning) 2565
 
Download
อบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Life Long Learning) 2565
 
Download
อบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Life Long Learning) 2565
 
Download
อบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Life Long Learning) 2565
 
Download
อบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Life Long Learning) 2565
 
Download
อบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Life Long Learning) 2565
 
Download
อบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Life Long Learning) 2565
 
Download
อบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Life Long Learning) 2565
 
Download
อบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Life Long Learning) 2565
 
Download
อบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Life Long Learning) 2565
 
Download
อบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Life Long Learning) 2565
 
Download
อบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Life Long Learning) 2565
 
Download
อบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Life Long Learning) 2565
 
Download
อบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Life Long Learning) 2565
 
Download
อบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Life Long Learning) 2565
 
Download
อบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Life Long Learning) 2565
 
Download
อบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Life Long Learning) 2565
 
Download
อบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Life Long Learning) 2565
 
Download
อบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Life Long Learning) 2565
 
Download
อบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Life Long Learning) 2565
 
Download
อบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Life Long Learning) 2565
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery