RSS

มอบหนังสือให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล  ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

          เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดย ดร.วิชุรา วินัยธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ได้เป็นตัวแทนในการมอบหนังสือให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล  ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และวัฒนธรรมการอ่านให้เด็กก่อนวัยเรียนกลุ่มเปราะบางโดยบูรณาการการสอนแบบธรรมชาติ (Whole Language) เพื่อลดภาวะเรียนรู้ถดถอยด้านสติปัญญา

 

Back
10
 
Download
9
 
Download
8
 
Download
7
 
Download
6
 
Download
5
 
Download
4
 
Download
3
 
Download
2
 
Download
1
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery