RSS

อบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนแบบ Active Learning โดยใช้เพลงเป็นฐาน

     วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดน 34 ค่ายพระเจ้าตาก จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนแบบ Active Learning โดยใช้เพลงเป็นฐาน จำนวน 23 โรงเรียน ซึ่งมีครูใหญ่ ครู ผู้ดูแลเด็กเล็ก รวม 251 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี พลตำรวจตรี ประกอบ พลเดชา ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน และทีมวิทยากร ผศ.ชูวิทย์ กมุทภิไชย รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ ผอ.ว่าที่ ร.ต.ดร.ธวัชชัย แสงแปลง ครูภิธาร คำสีทา และครูฉัตรชัย สุขุม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด และวัฒนาวิลเลจรีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Back
อบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนแบบ Active Learning โดยใช้เพลงเป็นฐาน
 
Download
อบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนแบบ Active Learning โดยใช้เพลงเป็นฐาน
 
Download
อบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนแบบ Active Learning โดยใช้เพลงเป็นฐาน
 
Download
อบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนแบบ Active Learning โดยใช้เพลงเป็นฐาน
 
Download
อบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนแบบ Active Learning โดยใช้เพลงเป็นฐาน
 
Download
อบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนแบบ Active Learning โดยใช้เพลงเป็นฐาน
 
Download
อบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนแบบ Active Learning โดยใช้เพลงเป็นฐาน
 
Download
อบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนแบบ Active Learning โดยใช้เพลงเป็นฐาน
 
Download
อบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนแบบ Active Learning โดยใช้เพลงเป็นฐาน
 
Download
อบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนแบบ Active Learning โดยใช้เพลงเป็นฐาน
 
Download
อบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนแบบ Active Learning โดยใช้เพลงเป็นฐาน
 
Download
อบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนแบบ Active Learning โดยใช้เพลงเป็นฐาน
 
Download
อบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนแบบ Active Learning โดยใช้เพลงเป็นฐาน
 
Download
อบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนแบบ Active Learning โดยใช้เพลงเป็นฐาน
 
Download
อบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนแบบ Active Learning โดยใช้เพลงเป็นฐาน
 
Download
อบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนแบบ Active Learning โดยใช้เพลงเป็นฐาน
 
Download
อบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนแบบ Active Learning โดยใช้เพลงเป็นฐาน
 
Download
อบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนแบบ Active Learning โดยใช้เพลงเป็นฐาน
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery